Võ Thần Chúa Tể

Võ Thần Chúa Tể
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
NaN - 8 lượt đánh giá
Cập nhập
53 phút trước

Danh sách chap

548 53 phút trước 547 4 ngày trước 546 4 ngày trước 545 11 ngày trước 544 14 ngày trước 543 14 ngày trước 542 21 ngày trước 541 25 ngày trước 540 28 ngày trước 539 1 tháng trước 538 1 tháng trước 537 1 tháng trước 536 1 tháng trước 535 1 tháng trước 534 1 tháng trước 533 1 tháng trước 532 1 tháng trước 531 2 tháng trước 530 2 tháng trước 529 2 tháng trước 528 2 tháng trước 527 2 tháng trước 526 2 tháng trước 525 2 tháng trước 524 2 tháng trước 523 2 tháng trước 522 3 tháng trước 521 3 tháng trước 520 3 tháng trước 519 3 tháng trước 518 3 tháng trước 517 3 tháng trước 516 3 tháng trước 515 3 tháng trước 514 3 tháng trước 513 3 tháng trước 512 3 tháng trước 511 3 tháng trước 510 3 tháng trước 509 3 tháng trước 508 3 tháng trước 507 3 tháng trước 506 3 tháng trước 505 4 tháng trước 504 4 tháng trước 503 4 tháng trước 502 4 tháng trước 501 4 tháng trước 500 4 tháng trước 499 4 tháng trước 498 4 tháng trước 497 5 tháng trước 496 5 tháng trước 495 5 tháng trước 494 5 tháng trước 493 5 tháng trước 492 5 tháng trước 491 5 tháng trước 490 5 tháng trước 489 5 tháng trước 488 6 tháng trước 487 6 tháng trước 486 6 tháng trước 485 6 tháng trước 484 6 tháng trước 483 6 tháng trước 482 6 tháng trước 481 6 tháng trước 480 7 tháng trước 479 7 tháng trước 478 7 tháng trước 477 7 tháng trước 476 7 tháng trước 475 7 tháng trước 474 7 tháng trước 473 7 tháng trước 472 7 tháng trước 471 8 tháng trước 470 8 tháng trước 469 8 tháng trước 468 8 tháng trước 467 8 tháng trước 466 8 tháng trước 465 8 tháng trước 464 8 tháng trước 463 9 tháng trước 462 9 tháng trước 461 9 tháng trước 460 9 tháng trước 459 9 tháng trước 458 9 tháng trước 457 9 tháng trước 456 9 tháng trước 455 9 tháng trước 454 9 tháng trước 453 9 tháng trước 452 9 tháng trước 451 9 tháng trước 450 9 tháng trước 449 9 tháng trước 448 9 tháng trước 447 9 tháng trước 446 9 tháng trước 445 9 tháng trước 444 9 tháng trước 443 9 tháng trước 442 9 tháng trước 441 9 tháng trước 440 9 tháng trước 439 9 tháng trước 438 9 tháng trước 437 9 tháng trước 436 9 tháng trước 435 9 tháng trước 434 9 tháng trước 433 9 tháng trước 432 9 tháng trước 431 9 tháng trước 430 9 tháng trước 429 9 tháng trước 428 9 tháng trước 427 9 tháng trước 426 9 tháng trước 425 9 tháng trước 424 9 tháng trước 423 9 tháng trước 422 9 tháng trước 421 9 tháng trước 420 9 tháng trước 419 9 tháng trước 418 9 tháng trước 417 9 tháng trước 416 9 tháng trước 415 9 tháng trước 414 9 tháng trước 413 9 tháng trước 412 9 tháng trước 411 9 tháng trước 410 9 tháng trước 409 9 tháng trước 408 9 tháng trước 407 9 tháng trước 406 9 tháng trước 405 9 tháng trước 404 9 tháng trước 403 9 tháng trước 402 9 tháng trước 401 9 tháng trước 400 9 tháng trước 399 9 tháng trước 398 9 tháng trước 397 9 tháng trước 396 9 tháng trước 395 9 tháng trước 394 9 tháng trước 393 9 tháng trước 392 9 tháng trước 391 9 tháng trước 390 9 tháng trước 389 9 tháng trước 388 9 tháng trước 387 9 tháng trước 386 9 tháng trước 385 9 tháng trước 384 9 tháng trước 383 9 tháng trước 382 9 tháng trước 381 9 tháng trước 380 9 tháng trước 379 9 tháng trước 378 9 tháng trước 377 9 tháng trước 376 9 tháng trước 375 9 tháng trước 374 9 tháng trước 373 9 tháng trước 372 9 tháng trước 371 9 tháng trước 370 9 tháng trước 369 9 tháng trước 368 9 tháng trước 367 9 tháng trước 366 9 tháng trước 365 9 tháng trước 364 9 tháng trước 363 9 tháng trước 362 9 tháng trước 361 9 tháng trước 360 9 tháng trước 359 9 tháng trước 358 9 tháng trước 357 9 tháng trước 356 9 tháng trước 355 9 tháng trước 354 9 tháng trước 353 9 tháng trước 352 9 tháng trước 351 9 tháng trước 350 9 tháng trước 349 9 tháng trước 348 9 tháng trước 347 9 tháng trước 346 9 tháng trước 345 9 tháng trước 344 9 tháng trước 343 9 tháng trước 342 9 tháng trước 341 9 tháng trước 340 9 tháng trước 339 9 tháng trước 338 9 tháng trước 337 9 tháng trước 336 9 tháng trước 335 9 tháng trước 334 9 tháng trước 333 9 tháng trước 332 9 tháng trước 331 9 tháng trước 330 9 tháng trước 329 9 tháng trước 328 9 tháng trước 327 9 tháng trước 326 9 tháng trước 325 9 tháng trước 324 9 tháng trước 323 9 tháng trước 322 9 tháng trước 321 9 tháng trước 320 9 tháng trước 319 9 tháng trước 318 9 tháng trước 317 9 tháng trước 316 9 tháng trước 315 9 tháng trước 314 9 tháng trước 313 9 tháng trước 312 9 tháng trước 311 9 tháng trước 310 9 tháng trước 309 9 tháng trước 308 9 tháng trước 307 9 tháng trước 306 9 tháng trước 305 9 tháng trước 304 9 tháng trước 303 9 tháng trước 302 9 tháng trước 301 9 tháng trước 300 9 tháng trước 299 9 tháng trước 298 9 tháng trước 297 9 tháng trước 296 9 tháng trước 295 9 tháng trước 294 9 tháng trước 293 9 tháng trước 292 9 tháng trước 291 9 tháng trước 290 9 tháng trước 289 9 tháng trước 288 9 tháng trước 287 9 tháng trước 286 9 tháng trước 285 9 tháng trước 284 9 tháng trước 283 9 tháng trước 282 9 tháng trước 281 9 tháng trước 280 9 tháng trước 279 9 tháng trước 278 9 tháng trước 277 9 tháng trước 276 9 tháng trước 275 9 tháng trước 274 9 tháng trước 273 9 tháng trước 272 9 tháng trước 271 9 tháng trước 270 9 tháng trước 269 9 tháng trước 268 9 tháng trước 267 9 tháng trước 266 9 tháng trước 265 9 tháng trước 264 9 tháng trước 263 9 tháng trước 262 9 tháng trước 261 9 tháng trước 260 9 tháng trước 259 9 tháng trước 258 9 tháng trước 257 9 tháng trước 256 9 tháng trước 255 9 tháng trước 254 9 tháng trước 253 9 tháng trước 252 9 tháng trước 251 9 tháng trước 250 9 tháng trước 249 9 tháng trước 248 9 tháng trước 247 9 tháng trước 246 9 tháng trước 245 9 tháng trước 244 9 tháng trước 243 9 tháng trước 242 9 tháng trước 241 9 tháng trước 240 9 tháng trước 239 9 tháng trước 238 9 tháng trước 237 9 tháng trước 236 9 tháng trước 235 9 tháng trước 234 9 tháng trước 233 9 tháng trước 232 9 tháng trước 231 9 tháng trước 230 9 tháng trước 229 9 tháng trước 228 9 tháng trước 227 9 tháng trước 226 9 tháng trước 225 9 tháng trước 224 9 tháng trước 223 9 tháng trước 222 9 tháng trước 221 9 tháng trước 220 9 tháng trước 219 9 tháng trước 218 9 tháng trước 217 9 tháng trước 216 9 tháng trước 215 9 tháng trước 214 9 tháng trước 213 9 tháng trước 212 9 tháng trước 211 9 tháng trước 210 9 tháng trước 209 9 tháng trước 208 9 tháng trước 207 9 tháng trước 206 9 tháng trước 205 9 tháng trước 204 9 tháng trước 203 9 tháng trước 202 9 tháng trước 201 9 tháng trước 200 9 tháng trước 199 9 tháng trước 198 9 tháng trước 197 9 tháng trước 196 9 tháng trước 195 9 tháng trước 194 9 tháng trước 193 9 tháng trước 192 9 tháng trước 191 9 tháng trước 190 9 tháng trước 189 9 tháng trước 188 9 tháng trước 187 9 tháng trước 186 9 tháng trước 185 9 tháng trước 184 9 tháng trước 183 9 tháng trước 182 9 tháng trước 181 9 tháng trước 180 9 tháng trước 179 9 tháng trước 178 9 tháng trước 177 9 tháng trước 176 9 tháng trước 175 9 tháng trước 174 9 tháng trước 173 9 tháng trước 172 9 tháng trước 171 9 tháng trước 170 9 tháng trước 169 9 tháng trước 168 9 tháng trước 167 9 tháng trước 166 9 tháng trước 165 9 tháng trước 164 9 tháng trước 163 9 tháng trước 162 9 tháng trước 161 9 tháng trước 160 9 tháng trước 159 9 tháng trước 158 9 tháng trước 157 9 tháng trước 156 9 tháng trước 155 9 tháng trước 154 9 tháng trước 153 9 tháng trước 152 9 tháng trước 151 9 tháng trước 150 9 tháng trước 149 9 tháng trước 148 9 tháng trước 147 9 tháng trước 146 9 tháng trước 145 9 tháng trước 144 9 tháng trước 143 9 tháng trước 142 9 tháng trước 141 9 tháng trước 140 9 tháng trước 139 9 tháng trước 138 9 tháng trước 137 9 tháng trước 136 9 tháng trước 135 9 tháng trước 134 9 tháng trước 133 9 tháng trước 132 9 tháng trước 131 9 tháng trước 130 9 tháng trước 129 9 tháng trước 128 9 tháng trước 127 9 tháng trước 126 9 tháng trước 125 9 tháng trước 124 9 tháng trước 123 9 tháng trước 122 9 tháng trước 121 9 tháng trước 120 9 tháng trước 119 9 tháng trước 118 9 tháng trước 117 9 tháng trước 116 9 tháng trước 115 9 tháng trước 114 9 tháng trước 113 9 tháng trước 112 9 tháng trước 111 9 tháng trước 110 9 tháng trước 109 9 tháng trước 108 9 tháng trước 107 9 tháng trước 106 9 tháng trước 105 9 tháng trước 104 9 tháng trước 103 9 tháng trước 102 9 tháng trước 101 9 tháng trước 100 9 tháng trước 99 9 tháng trước 98 9 tháng trước 97 9 tháng trước 96 9 tháng trước 95 9 tháng trước 94 9 tháng trước 93 9 tháng trước 92 9 tháng trước 91 9 tháng trước 90 9 tháng trước 89 9 tháng trước 88 9 tháng trước 87 9 tháng trước 86 9 tháng trước 85 9 tháng trước 84 9 tháng trước 83 9 tháng trước 82 9 tháng trước 81 9 tháng trước 80 9 tháng trước 79 9 tháng trước 78 9 tháng trước 77 9 tháng trước 76 9 tháng trước 75 9 tháng trước 74 9 tháng trước 73 9 tháng trước 72 9 tháng trước 71 9 tháng trước 70 9 tháng trước 69 9 tháng trước 68 9 tháng trước 67 9 tháng trước 66 9 tháng trước 65 9 tháng trước 64 9 tháng trước 63 9 tháng trước 62 9 tháng trước 61 9 tháng trước 60 9 tháng trước 59 9 tháng trước 58 9 tháng trước 57 9 tháng trước 56 9 tháng trước 55 9 tháng trước 54 9 tháng trước 53 9 tháng trước 52 9 tháng trước 51 9 tháng trước 50 9 tháng trước 49 9 tháng trước 48 9 tháng trước 47 9 tháng trước 46 9 tháng trước 45 9 tháng trước 44 9 tháng trước 43 9 tháng trước 42 9 tháng trước 41 9 tháng trước 40 9 tháng trước 39 9 tháng trước 38 9 tháng trước 37 9 tháng trước 36 9 tháng trước 35 9 tháng trước 34 9 tháng trước 33 9 tháng trước 32 9 tháng trước 31 9 tháng trước 30 9 tháng trước 29 9 tháng trước 28 9 tháng trước 27 9 tháng trước 26 9 tháng trước 25 9 tháng trước 24 9 tháng trước 23 9 tháng trước 22 9 tháng trước 21 9 tháng trước 20 9 tháng trước 19 9 tháng trước 18 9 tháng trước 17 9 tháng trước 16 9 tháng trước 15 9 tháng trước 14 9 tháng trước 13 9 tháng trước 12 9 tháng trước 11 9 tháng trước 10 9 tháng trước 9 9 tháng trước 8 9 tháng trước 7 9 tháng trước 6 9 tháng trước 5 9 tháng trước 4 9 tháng trước 3 9 tháng trước 2 9 tháng trước 1 9 tháng trước

Nội dung

Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình.

Đọc Truyện Võ Thần Chúa Tể

Xem truyện tiếng việt