Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn
Tên khác
Thiên Y Phượng Cửu
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
NaN - 7 lượt đánh giá
Cập nhập
3 ngày trước

Danh sách chap

436 3 ngày trước 435 7 ngày trước 434 11 ngày trước 433 13 ngày trước 432 17 ngày trước 431 17 ngày trước 430 28 ngày trước 429 1 tháng trước 428 1 tháng trước 427 1 tháng trước 426 1 tháng trước 425 1 tháng trước 424 1 tháng trước 423 1 tháng trước 422 1 tháng trước 421 2 tháng trước 420 2 tháng trước 419 2 tháng trước 418 2 tháng trước 417 2 tháng trước 416 2 tháng trước 415 2 tháng trước 414 2 tháng trước 413 3 tháng trước 412 3 tháng trước 411 3 tháng trước 410 3 tháng trước 409 3 tháng trước 405 3 tháng trước 408 3 tháng trước 407 3 tháng trước 406 3 tháng trước 404 4 tháng trước 403 4 tháng trước 402 4 tháng trước 401 4 tháng trước 400 4 tháng trước 399 4 tháng trước 398 4 tháng trước 397 4 tháng trước 394 4 tháng trước 396 5 tháng trước 395 5 tháng trước 393 5 tháng trước 392 5 tháng trước 391 5 tháng trước 390 5 tháng trước 389 5 tháng trước 388 5 tháng trước 387 5 tháng trước 386 5 tháng trước 385 5 tháng trước 384 5 tháng trước 383 5 tháng trước 382 6 tháng trước 381 6 tháng trước 380 6 tháng trước 379 6 tháng trước 378 6 tháng trước 377 6 tháng trước 376 6 tháng trước 375 6 tháng trước 374 6 tháng trước 373 6 tháng trước 371 6 tháng trước 372 6 tháng trước 370 6 tháng trước 369 6 tháng trước 367 6 tháng trước 366 7 tháng trước 366 7 tháng trước 365 7 tháng trước 365 7 tháng trước 364 7 tháng trước 364 7 tháng trước 363 7 tháng trước 363 7 tháng trước 362 7 tháng trước 362 7 tháng trước 355 7 tháng trước 355 7 tháng trước 361 7 tháng trước 360 7 tháng trước 359 7 tháng trước 358 7 tháng trước 357 7 tháng trước 356 7 tháng trước 354 7 tháng trước 353 7 tháng trước 352 7 tháng trước 351 9 tháng trước 350 9 tháng trước 349 9 tháng trước 348 9 tháng trước 347 9 tháng trước 346 9 tháng trước 345 9 tháng trước 344 9 tháng trước 343 9 tháng trước 342 9 tháng trước 341 10 tháng trước 340 10 tháng trước 339 10 tháng trước 338 10 tháng trước 337 10 tháng trước 336 10 tháng trước 335 10 tháng trước 334 10 tháng trước 333 10 tháng trước 332 10 tháng trước 331 10 tháng trước 330 10 tháng trước 329 10 tháng trước 328 10 tháng trước 327 10 tháng trước 326 10 tháng trước 325 10 tháng trước 324 10 tháng trước 323 10 tháng trước 322 10 tháng trước 321 10 tháng trước 320 10 tháng trước 319 10 tháng trước 318 10 tháng trước 317 10 tháng trước 316 10 tháng trước 315 10 tháng trước 314 10 tháng trước 313 10 tháng trước 312 10 tháng trước 311 10 tháng trước 310 10 tháng trước 309 10 tháng trước 308 10 tháng trước 307 10 tháng trước 306 10 tháng trước 305 10 tháng trước 304 10 tháng trước 303 10 tháng trước 302 10 tháng trước 301 10 tháng trước 300 10 tháng trước 299 10 tháng trước 298 10 tháng trước 297 10 tháng trước 296 10 tháng trước 295 10 tháng trước 294 10 tháng trước 293 10 tháng trước 292 10 tháng trước 291 10 tháng trước 290 10 tháng trước 289 10 tháng trước 288 10 tháng trước 287 10 tháng trước 286 10 tháng trước 285 10 tháng trước 284 10 tháng trước 283 10 tháng trước 282 10 tháng trước 281 10 tháng trước 280 10 tháng trước 279 10 tháng trước 278 10 tháng trước 277 10 tháng trước 276 10 tháng trước 275 10 tháng trước 274 10 tháng trước 273 10 tháng trước 272 10 tháng trước 271 10 tháng trước 270 10 tháng trước 269 10 tháng trước 268 10 tháng trước 267 10 tháng trước 266 10 tháng trước 265 10 tháng trước 264 10 tháng trước 263 10 tháng trước 262 10 tháng trước 261 10 tháng trước 260 10 tháng trước 259 10 tháng trước 258 10 tháng trước 257 10 tháng trước 256 10 tháng trước 255 10 tháng trước 254 10 tháng trước 253 10 tháng trước 252 10 tháng trước 251 10 tháng trước 250 10 tháng trước 249 10 tháng trước 248 10 tháng trước 247 10 tháng trước 246 10 tháng trước 245 10 tháng trước 244 10 tháng trước 243 10 tháng trước 242 10 tháng trước 241 10 tháng trước 240 10 tháng trước 239 10 tháng trước 238 10 tháng trước 237 10 tháng trước 236 10 tháng trước 235 10 tháng trước 234 10 tháng trước 233 10 tháng trước 232 10 tháng trước 231 10 tháng trước 230 10 tháng trước 229 10 tháng trước 228 10 tháng trước 227 10 tháng trước 226 10 tháng trước 225 10 tháng trước 224 10 tháng trước 223 10 tháng trước 222 10 tháng trước 221 10 tháng trước 220 10 tháng trước 219 10 tháng trước 218 10 tháng trước 217 10 tháng trước 216 10 tháng trước 215 10 tháng trước 214 10 tháng trước 213 10 tháng trước 212 10 tháng trước 211 10 tháng trước 210 10 tháng trước 209 1 năm trước 208 1 năm trước 207 1 năm trước 206 1 năm trước 205 1 năm trước 204 1 năm trước 203 1 năm trước 202 1 năm trước 201 1 năm trước 200 1 năm trước 199 1 năm trước 198 1 năm trước 197 1 năm trước 196 1 năm trước 195 1 năm trước 194 1 năm trước 193 1 năm trước 192.1 1 năm trước 192 1 năm trước 191 1 năm trước 190 1 năm trước 189 1 năm trước 188 1 năm trước 187 1 năm trước 186 1 năm trước 185 1 năm trước 184 1 năm trước 183 1 năm trước 182 1 năm trước 181 1 năm trước 180 1 năm trước 179 1 năm trước 178 1 năm trước 177 1 năm trước 176 1 năm trước 175 1 năm trước 174 1 năm trước 173 1 năm trước 172 1 năm trước 171 1 năm trước 170 1 năm trước 169 1 năm trước 168 1 năm trước 167 1 năm trước 166 1 năm trước 165 1 năm trước 164 1 năm trước 163 1 năm trước 162 1 năm trước 161 1 năm trước 160 1 năm trước 159 1 năm trước 158 1 năm trước 157 1 năm trước 156 1 năm trước 155 1 năm trước 154 1 năm trước 153 1 năm trước 152 1 năm trước 151 1 năm trước 150 1 năm trước 149 1 năm trước 148 1 năm trước 147 1 năm trước 146 1 năm trước 145.1 1 năm trước 145 1 năm trước 144 1 năm trước 143 1 năm trước 142.1 1 năm trước 142 1 năm trước 141 1 năm trước 140.1 1 năm trước 140 1 năm trước 139 1 năm trước 138.1 1 năm trước 138 1 năm trước 137 1 năm trước 136 1 năm trước 135 1 năm trước 134 1 năm trước 133 1 năm trước 132 1 năm trước 131 1 năm trước 130 1 năm trước 129 1 năm trước 128 1 năm trước 127 1 năm trước 126 1 năm trước 125 1 năm trước 125 1 năm trước 124 1 năm trước 124 1 năm trước 123 1 năm trước 122 1 năm trước 121 1 năm trước 120 1 năm trước 119 1 năm trước 119 1 năm trước 118 1 năm trước 117 1 năm trước 116 1 năm trước 115 1 năm trước 114 1 năm trước 113 1 năm trước 112 1 năm trước 111 1 năm trước 110 1 năm trước 109 1 năm trước 108 1 năm trước 107 1 năm trước 106 1 năm trước 105 1 năm trước 104 1 năm trước 103 1 năm trước 102 1 năm trước 101 1 năm trước 100 1 năm trước 99 1 năm trước 98 1 năm trước 97 1 năm trước 96 1 năm trước 95 1 năm trước 94 1 năm trước 93 1 năm trước 92 1 năm trước 91 1 năm trước 90 1 năm trước 89 1 năm trước 88 1 năm trước 87 1 năm trước 86 1 năm trước 85 1 năm trước 84 1 năm trước 83 1 năm trước 82 1 năm trước 81 1 năm trước 80 1 năm trước 79 1 năm trước 78 1 năm trước 77 1 năm trước 76 1 năm trước 75 1 năm trước 74 1 năm trước 73 1 năm trước 72 1 năm trước 71 1 năm trước 70 1 năm trước 69 1 năm trước 68 1 năm trước 67 1 năm trước 66 1 năm trước 65 1 năm trước 64 1 năm trước 63 1 năm trước 62 1 năm trước 61 1 năm trước 60 1 năm trước 59 1 năm trước 58 1 năm trước 57 1 năm trước 56 1 năm trước 55 1 năm trước 54 1 năm trước 53 1 năm trước 52 1 năm trước 51 1 năm trước 50 1 năm trước 49 1 năm trước 48 1 năm trước 47 1 năm trước 46 1 năm trước 45 1 năm trước 44 1 năm trước 43 1 năm trước 42 1 năm trước 41 1 năm trước 40 1 năm trước 39 1 năm trước 38 1 năm trước 37 1 năm trước 36 1 năm trước 35 1 năm trước 34 1 năm trước 33 1 năm trước 32 1 năm trước 31 1 năm trước 30 1 năm trước 29 1 năm trước 28 1 năm trước 27 1 năm trước 26 1 năm trước 25 1 năm trước 24 1 năm trước 23.1 1 năm trước 23 1 năm trước 22.3 1 năm trước 22.2 1 năm trước 21.1 1 năm trước 21 1 năm trước 20 1 năm trước 19 1 năm trước 18 1 năm trước 17 1 năm trước 16 1 năm trước 15 1 năm trước 14 1 năm trước 13 1 năm trước 12 1 năm trước 11 1 năm trước 10 1 năm trước 9 1 năm trước 8 1 năm trước 7 1 năm trước 6 1 năm trước 5 1 năm trước 4 1 năm trước 3 1 năm trước 2 1 năm trước 1 1 năm trước 0 1 năm trước

Nội dung

Nàng, Ẩn môn chủ của thời hiện đại, tinh thông y độc, giỏi ám sát, trong mắt thế nhân là một cái thiên tài biến thái, một lần ngoài ý muốn bỏ mình, lại trọng sinh vào một cái thiếu nữ bị hủy dung! Thân phận bị hoán đổi? Không thể trở về gia tộc? Thân phận có thể không có! Nhà có thể không về! Nhưng lại hại người của nàng, tại sao lại không thể báo thù rửa hận ... thất vọng về Quỷ Y? Một khi phong vân quật khởi, quần hùng tranh bá! Lại nhìn xem nàng một thân hồng y mà ngao du thiên hạ, gương sáng

Đọc Truyện Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Xem truyện Thiên Y Phượng Cửu tiếng việt