Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
9.2 - 39 lượt đánh giá
Cập nhập
17 ngày trước

Danh sách chap

657 17 ngày trước 656 20 ngày trước 655 20 ngày trước 654 20 ngày trước 653 20 ngày trước 652 20 ngày trước 651 20 ngày trước 650 20 ngày trước 649 20 ngày trước 648 20 ngày trước 647 20 ngày trước 646 20 ngày trước 645 20 ngày trước 623-1 20 ngày trước 614-1 20 ngày trước 600-1 20 ngày trước 564-1 20 ngày trước 505-1 20 ngày trước 484-1 20 ngày trước 480-1 20 ngày trước 443-3 20 ngày trước 330-1 20 ngày trước 315-1 20 ngày trước 311-2 20 ngày trước 160-1 20 ngày trước 135-1 20 ngày trước 49-2 20 ngày trước 44-2 20 ngày trước 39-1 20 ngày trước 35-2 20 ngày trước 30-3 20 ngày trước 23-1 20 ngày trước 21-1 20 ngày trước 18-3 20 ngày trước 8-3 20 ngày trước 644 1 tháng trước 643 1 tháng trước 642 1 tháng trước 641 1 tháng trước 640 1 tháng trước 639 1 tháng trước 638 1 tháng trước 637 1 tháng trước 636 2 tháng trước 635-1 2 tháng trước 635 2 tháng trước 634 2 tháng trước 633 2 tháng trước 632 2 tháng trước 631 2 tháng trước 630 2 tháng trước 629-1 2 tháng trước 629 2 tháng trước 628 2 tháng trước 627 2 tháng trước 626 2 tháng trước 625 2 tháng trước 624 2 tháng trước 623 2 tháng trước 622 3 tháng trước 621 3 tháng trước 620 3 tháng trước 619 3 tháng trước 618 3 tháng trước 617 3 tháng trước 616 3 tháng trước 615 3 tháng trước 614 3 tháng trước 613 3 tháng trước 612-1 3 tháng trước 612 3 tháng trước 611 4 tháng trước 610 4 tháng trước 609 4 tháng trước 608 4 tháng trước 607 4 tháng trước 606 4 tháng trước 605 4 tháng trước 604 4 tháng trước 603 4 tháng trước 602 4 tháng trước 601-1 4 tháng trước 601 4 tháng trước 600 4 tháng trước 599 5 tháng trước 598 5 tháng trước 597 5 tháng trước 596 5 tháng trước 595 5 tháng trước 594 5 tháng trước 593 5 tháng trước 592 5 tháng trước 591 5 tháng trước 590 5 tháng trước 589-1 5 tháng trước 589 5 tháng trước 588 5 tháng trước 587 5 tháng trước 586 6 tháng trước 585 6 tháng trước 584 6 tháng trước 583 6 tháng trước 582 6 tháng trước 581 6 tháng trước 580-1 6 tháng trước 580 6 tháng trước 579 6 tháng trước 578 6 tháng trước 577 6 tháng trước 576 6 tháng trước 575 6 tháng trước 574 6 tháng trước 573 6 tháng trước 572 6 tháng trước 571 7 tháng trước 570 7 tháng trước 569 7 tháng trước 568 7 tháng trước 567 7 tháng trước 566 7 tháng trước 565 7 tháng trước 564 7 tháng trước 563 7 tháng trước 562 7 tháng trước 561-1 7 tháng trước 561 7 tháng trước 560 7 tháng trước 559 7 tháng trước 558 7 tháng trước 557 7 tháng trước 556 7 tháng trước 555 8 tháng trước 554 8 tháng trước 553 8 tháng trước 552 8 tháng trước 551 8 tháng trước 550 8 tháng trước 549 8 tháng trước 548 8 tháng trước 547 8 tháng trước 546 8 tháng trước 545 8 tháng trước 544 8 tháng trước 543 8 tháng trước 542-1 8 tháng trước 542 8 tháng trước 541 8 tháng trước 540 8 tháng trước 539 8 tháng trước 538 9 tháng trước 537 9 tháng trước 536 9 tháng trước 535 9 tháng trước 534 9 tháng trước 533 9 tháng trước 532 9 tháng trước 531 9 tháng trước 530 9 tháng trước 529 9 tháng trước 528 9 tháng trước 527 9 tháng trước 526 9 tháng trước 525 9 tháng trước 524 9 tháng trước 523 9 tháng trước 522 9 tháng trước 521 9 tháng trước 520 9 tháng trước 519 9 tháng trước 518 9 tháng trước 517 9 tháng trước 516 9 tháng trước 515 9 tháng trước 514 9 tháng trước 513 10 tháng trước 512 10 tháng trước 511 10 tháng trước 510 10 tháng trước 509 10 tháng trước 508 10 tháng trước 507 10 tháng trước 506 10 tháng trước 505 10 tháng trước 504 10 tháng trước 503 10 tháng trước 502 10 tháng trước 501 10 tháng trước 500 10 tháng trước 499 10 tháng trước 498 10 tháng trước 497 10 tháng trước 496 10 tháng trước 495 10 tháng trước 494 10 tháng trước 493 10 tháng trước 492 10 tháng trước 491 10 tháng trước 490 10 tháng trước 489 10 tháng trước 488 10 tháng trước 487 10 tháng trước 486 10 tháng trước 485 10 tháng trước 484 10 tháng trước 483 10 tháng trước 482 10 tháng trước 481 10 tháng trước 480 10 tháng trước 479 10 tháng trước 478 10 tháng trước 477 10 tháng trước 476 10 tháng trước 475 10 tháng trước 474 10 tháng trước 473 10 tháng trước 472 10 tháng trước 471 10 tháng trước 470 10 tháng trước 469 10 tháng trước 468 10 tháng trước 467 10 tháng trước 466 10 tháng trước 465 10 tháng trước 464 10 tháng trước 463 10 tháng trước 462 10 tháng trước 461 10 tháng trước 460 10 tháng trước 459 10 tháng trước 458 10 tháng trước 457 10 tháng trước 456 10 tháng trước 455 10 tháng trước 454 10 tháng trước 453 10 tháng trước 452 10 tháng trước 451 10 tháng trước 450 10 tháng trước 449 10 tháng trước 448 10 tháng trước 447 10 tháng trước 446 10 tháng trước 445 10 tháng trước 444 10 tháng trước 443-1 10 tháng trước 443 10 tháng trước 442 10 tháng trước 441 10 tháng trước 440 10 tháng trước 439 10 tháng trước 438 10 tháng trước 437 10 tháng trước 436 10 tháng trước 435 10 tháng trước 434 10 tháng trước 433 10 tháng trước 432 10 tháng trước 431 10 tháng trước 430 10 tháng trước 429 10 tháng trước 428 10 tháng trước 427 10 tháng trước 426 10 tháng trước 425 10 tháng trước 424 10 tháng trước 423 10 tháng trước 422 10 tháng trước 421 10 tháng trước 420 10 tháng trước 419 10 tháng trước 418 10 tháng trước 417 10 tháng trước 416 10 tháng trước 415 10 tháng trước 414 10 tháng trước 413 10 tháng trước 412 10 tháng trước 411 10 tháng trước 410 10 tháng trước 409 10 tháng trước 408 10 tháng trước 407 10 tháng trước 406 10 tháng trước 405 10 tháng trước 404 10 tháng trước 403 10 tháng trước 402 10 tháng trước 401 10 tháng trước 400 10 tháng trước 399 10 tháng trước 398 10 tháng trước 397 10 tháng trước 396 10 tháng trước 395 10 tháng trước 394 10 tháng trước 393 10 tháng trước 392 10 tháng trước 391 10 tháng trước 390 10 tháng trước 389 10 tháng trước 388 10 tháng trước 387 10 tháng trước 386 10 tháng trước 385 10 tháng trước 384 10 tháng trước 383 10 tháng trước 382 10 tháng trước 381 10 tháng trước 380 10 tháng trước 379 10 tháng trước 378 10 tháng trước 377 10 tháng trước 376 10 tháng trước 375 10 tháng trước 374 10 tháng trước 373 10 tháng trước 372 10 tháng trước 371 10 tháng trước 370 10 tháng trước 369 10 tháng trước 368 10 tháng trước 367 10 tháng trước 366 10 tháng trước 365 10 tháng trước 364 10 tháng trước 363 10 tháng trước 362 10 tháng trước 361 10 tháng trước 360 10 tháng trước 359 10 tháng trước 358 10 tháng trước 357-1 10 tháng trước 357 10 tháng trước 356 10 tháng trước 355 10 tháng trước 354 10 tháng trước 353 10 tháng trước 352 10 tháng trước 351 10 tháng trước 350 10 tháng trước 349 10 tháng trước 348 10 tháng trước 347 10 tháng trước 346 10 tháng trước 345 10 tháng trước 344 10 tháng trước 343 10 tháng trước 342 10 tháng trước 341 10 tháng trước 340 10 tháng trước 339 10 tháng trước 338 10 tháng trước 337 10 tháng trước 336 10 tháng trước 335 10 tháng trước 334 10 tháng trước 333 10 tháng trước 332 10 tháng trước 331 10 tháng trước 330 10 tháng trước 329 10 tháng trước 328 10 tháng trước 327 10 tháng trước 326 10 tháng trước 325 10 tháng trước 324 10 tháng trước 323 10 tháng trước 322 10 tháng trước 321 10 tháng trước 320 10 tháng trước 319 10 tháng trước 318 10 tháng trước 317 10 tháng trước 316 10 tháng trước 315 10 tháng trước 314 10 tháng trước 313 10 tháng trước 312 10 tháng trước 311-1 10 tháng trước 311 10 tháng trước 310 10 tháng trước 309 10 tháng trước 308 10 tháng trước 307 10 tháng trước 306 10 tháng trước 305 10 tháng trước 304 10 tháng trước 303 10 tháng trước 302 10 tháng trước 301 10 tháng trước 300-1 10 tháng trước 300 10 tháng trước 299 10 tháng trước 298 10 tháng trước 297 10 tháng trước 296 10 tháng trước 295 10 tháng trước 294 10 tháng trước 293 10 tháng trước 292 10 tháng trước 291 10 tháng trước 290 10 tháng trước 289 10 tháng trước 288 10 tháng trước 287 10 tháng trước 286 10 tháng trước 285 10 tháng trước 284 10 tháng trước 283 10 tháng trước 282 10 tháng trước 281 10 tháng trước 280 10 tháng trước 279 10 tháng trước 278 10 tháng trước 277 10 tháng trước 276 10 tháng trước 275 10 tháng trước 274 10 tháng trước 273 10 tháng trước 272 10 tháng trước 271 10 tháng trước 270 10 tháng trước 269 10 tháng trước 268 10 tháng trước 267 10 tháng trước 266 10 tháng trước 265 10 tháng trước 264 10 tháng trước 263 10 tháng trước 262 10 tháng trước 261 10 tháng trước 260 10 tháng trước 259 10 tháng trước 258 10 tháng trước 257 10 tháng trước 256 10 tháng trước 255 10 tháng trước 254 10 tháng trước 253 10 tháng trước 252 10 tháng trước 251 10 tháng trước 250 10 tháng trước 249 10 tháng trước 248 10 tháng trước 247 10 tháng trước 246 10 tháng trước 245 10 tháng trước 244 10 tháng trước 243 10 tháng trước 242 10 tháng trước 241 10 tháng trước 240 10 tháng trước 239 10 tháng trước 238 10 tháng trước 237 10 tháng trước 236 10 tháng trước 235 10 tháng trước 234 10 tháng trước 233 10 tháng trước 232 10 tháng trước 231 10 tháng trước 230 10 tháng trước 229 10 tháng trước 228 10 tháng trước 227 10 tháng trước 226 10 tháng trước 225 10 tháng trước 224 10 tháng trước 223 10 tháng trước 222 10 tháng trước 221 10 tháng trước 220 10 tháng trước 219 10 tháng trước 218 10 tháng trước 217 10 tháng trước 216 10 tháng trước 215 10 tháng trước 214 10 tháng trước 213 10 tháng trước 212 10 tháng trước 211 10 tháng trước 210 10 tháng trước 209 10 tháng trước 208 10 tháng trước 207 10 tháng trước 206 10 tháng trước 205 10 tháng trước 204 10 tháng trước 203 10 tháng trước 202 10 tháng trước 201 10 tháng trước 200 10 tháng trước 199 10 tháng trước 198 10 tháng trước 197 10 tháng trước 196 10 tháng trước 195 10 tháng trước 194 10 tháng trước 193 10 tháng trước 192 10 tháng trước 191 10 tháng trước 190-1 10 tháng trước 190 10 tháng trước 189 10 tháng trước 188 10 tháng trước 187 10 tháng trước 186 10 tháng trước 185 10 tháng trước 184 10 tháng trước 183 10 tháng trước 182 10 tháng trước 181 10 tháng trước 180 10 tháng trước 179 10 tháng trước 178 10 tháng trước 177 10 tháng trước 176 10 tháng trước 175 10 tháng trước 174 10 tháng trước 173 10 tháng trước 172 10 tháng trước 171 10 tháng trước 170 10 tháng trước 169 10 tháng trước 168 10 tháng trước 167 10 tháng trước 166 10 tháng trước 165 10 tháng trước 164 10 tháng trước 163 10 tháng trước 162 10 tháng trước 161 10 tháng trước 160 10 tháng trước 159 10 tháng trước 158 10 tháng trước 157 10 tháng trước 156 10 tháng trước 155 10 tháng trước 154 10 tháng trước 153 10 tháng trước 152 10 tháng trước 151-1 10 tháng trước 151 10 tháng trước 150 10 tháng trước 149 10 tháng trước 148 10 tháng trước 147 10 tháng trước 146 10 tháng trước 145 10 tháng trước 144 10 tháng trước 143 10 tháng trước 142 10 tháng trước 141 10 tháng trước 140 10 tháng trước 139 10 tháng trước 138 10 tháng trước 137 10 tháng trước 136 10 tháng trước 135 10 tháng trước 134 10 tháng trước 133 10 tháng trước 132 10 tháng trước 131 10 tháng trước 130 10 tháng trước 129 10 tháng trước 128 10 tháng trước 127 10 tháng trước 126 10 tháng trước 125 10 tháng trước 124 10 tháng trước 123 10 tháng trước 122 10 tháng trước 121 10 tháng trước 120 10 tháng trước 119 10 tháng trước 118 10 tháng trước 117 10 tháng trước 116 10 tháng trước 115 10 tháng trước 114 10 tháng trước 113 10 tháng trước 112 10 tháng trước 111 10 tháng trước 110 10 tháng trước 109 10 tháng trước 108 10 tháng trước 107 10 tháng trước 106 10 tháng trước 105 10 tháng trước 104 10 tháng trước 103 10 tháng trước 102 10 tháng trước 101 10 tháng trước 100 10 tháng trước 99 10 tháng trước 98 10 tháng trước 97 10 tháng trước 96 10 tháng trước 95 10 tháng trước 94 10 tháng trước 93 10 tháng trước 92 10 tháng trước 91 10 tháng trước 90 10 tháng trước 89 10 tháng trước 88 10 tháng trước 87 10 tháng trước 86 10 tháng trước 85 10 tháng trước 84 10 tháng trước 83 10 tháng trước 82-1 10 tháng trước 82 10 tháng trước 81 10 tháng trước 80 10 tháng trước 79 10 tháng trước 78 10 tháng trước 77 10 tháng trước 76 10 tháng trước 75 10 tháng trước 74 10 tháng trước 73 10 tháng trước 72 10 tháng trước 71 10 tháng trước 70 10 tháng trước 69 10 tháng trước 68 10 tháng trước 67 10 tháng trước 66 10 tháng trước 65 10 tháng trước 64 10 tháng trước 63 10 tháng trước 62 10 tháng trước 61 10 tháng trước 60 10 tháng trước 59 10 tháng trước 58 10 tháng trước 57 10 tháng trước 56 10 tháng trước 55 10 tháng trước 54 10 tháng trước 53 10 tháng trước 52 10 tháng trước 51 10 tháng trước 50-2 10 tháng trước 50 10 tháng trước 49 10 tháng trước 48 10 tháng trước 47 10 tháng trước 46 10 tháng trước 45 10 tháng trước 44 10 tháng trước 43 10 tháng trước 42-2 10 tháng trước 42 10 tháng trước 41 10 tháng trước 40 10 tháng trước 39 10 tháng trước 38 10 tháng trước 37 10 tháng trước 36 10 tháng trước 35 10 tháng trước 34 10 tháng trước 33 10 tháng trước 32-1 10 tháng trước 32 10 tháng trước 31 10 tháng trước 30 10 tháng trước 29 10 tháng trước 28 10 tháng trước 27-2 10 tháng trước 27 10 tháng trước 26 10 tháng trước 25 10 tháng trước 24 10 tháng trước 23 10 tháng trước 22-2 10 tháng trước 22 10 tháng trước 21 10 tháng trước 20 10 tháng trước 19 10 tháng trước 18-2 10 tháng trước 18 10 tháng trước 17 10 tháng trước 16 10 tháng trước 15 10 tháng trước 14-3 10 tháng trước 14 10 tháng trước 13-1 10 tháng trước 13 10 tháng trước 12 10 tháng trước 11 10 tháng trước 10 10 tháng trước 9 10 tháng trước 8-1 10 tháng trước 8 10 tháng trước 7 10 tháng trước 6-1 10 tháng trước 6 10 tháng trước 5 10 tháng trước 4-1 10 tháng trước 4 10 tháng trước 3 10 tháng trước 2-1 10 tháng trước 2 10 tháng trước 1 10 tháng trước

Nội dung

Truyện Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thập Lý Kiếm ThầnBắc Huyền Tiên Tôn Trần Phàm do tu hành quá nhanh mà độ kiếp thất bại. Trở về thời niên thiếu ở trái đất, pháp bảo, thần thông, tiên khí đều không còn. Hắn nhớ lại ân oán tình thù ngày trước, quyết tâm đền bù đầy đủ, tu hành một thế, trúc vô thượng đạo cơ, rũ sạch tâm ma... thành tựu Chân Tiên đại đạo

Đọc Truyện Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Xem truyện tiếng việt