Tinh Võ Thần Quyết

Tinh Võ Thần Quyết
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
NaN - 10 lượt đánh giá
Cập nhập
5 ngày trước

Danh sách chap

494 5 ngày trước 493 6 ngày trước 492 6 ngày trước 491 12 ngày trước 490 12 ngày trước 489 22 ngày trước 488 26 ngày trước 487 1 tháng trước 486 1 tháng trước 485 1 tháng trước 484 1 tháng trước 483 1 tháng trước 482 1 tháng trước 481 1 tháng trước 480 1 tháng trước 479 1 tháng trước 478 2 tháng trước 477 2 tháng trước 476 2 tháng trước 475 2 tháng trước 474 2 tháng trước 473 2 tháng trước 472 2 tháng trước 471 2 tháng trước 470 2 tháng trước 469 3 tháng trước 468 3 tháng trước 467 3 tháng trước 466 3 tháng trước 465 3 tháng trước 464 3 tháng trước 463 3 tháng trước 462 3 tháng trước 461 4 tháng trước 460 4 tháng trước 460 4 tháng trước 459 4 tháng trước 458 4 tháng trước 457 4 tháng trước 456 4 tháng trước 455 4 tháng trước 454 4 tháng trước 453 4 tháng trước 452 5 tháng trước 451 5 tháng trước 450 5 tháng trước 449 5 tháng trước 448 5 tháng trước 447 5 tháng trước 446 5 tháng trước 445 5 tháng trước 444 6 tháng trước 443 6 tháng trước 442 6 tháng trước 441 6 tháng trước 440 6 tháng trước 439 6 tháng trước 438 6 tháng trước 437 6 tháng trước 436 6 tháng trước 435 7 tháng trước 434 7 tháng trước 433 7 tháng trước 432 7 tháng trước 431 7 tháng trước 430 7 tháng trước 429 7 tháng trước 428 7 tháng trước 427 8 tháng trước 426 8 tháng trước 425 8 tháng trước 424 8 tháng trước 423 8 tháng trước 422 8 tháng trước 421 8 tháng trước 420 8 tháng trước 419 8 tháng trước 418 9 tháng trước 417 9 tháng trước 416 9 tháng trước 416 9 tháng trước 415 9 tháng trước 414 9 tháng trước 413 9 tháng trước 412 9 tháng trước 411 9 tháng trước 410 9 tháng trước 409 10 tháng trước 408 10 tháng trước 407 10 tháng trước 406 10 tháng trước 405 10 tháng trước 404 10 tháng trước 403 10 tháng trước 402 10 tháng trước 401 10 tháng trước 400 10 tháng trước 399 10 tháng trước 398 10 tháng trước 397 10 tháng trước 396 10 tháng trước 395 10 tháng trước 394 10 tháng trước 393 10 tháng trước 392 10 tháng trước 391 10 tháng trước 390 10 tháng trước 389 10 tháng trước 388 10 tháng trước 387 10 tháng trước 386 10 tháng trước 385 10 tháng trước 384 10 tháng trước 383 10 tháng trước 382 10 tháng trước 381 10 tháng trước 380 10 tháng trước 379 10 tháng trước 378 10 tháng trước 377 10 tháng trước 376 10 tháng trước 375 10 tháng trước 374 10 tháng trước 373 10 tháng trước 372 10 tháng trước 371 10 tháng trước 370 10 tháng trước 369 10 tháng trước 368 10 tháng trước 367 10 tháng trước 366 10 tháng trước 365 10 tháng trước 364 10 tháng trước 363 10 tháng trước 362 10 tháng trước 361 10 tháng trước 360 10 tháng trước 359 10 tháng trước 358 10 tháng trước 357 10 tháng trước 356 10 tháng trước 355 10 tháng trước 354 10 tháng trước 353 10 tháng trước 352 10 tháng trước 351 10 tháng trước 350 10 tháng trước 349 10 tháng trước 348 10 tháng trước 347 10 tháng trước 346 10 tháng trước 345 10 tháng trước 344 10 tháng trước 343 10 tháng trước 342 10 tháng trước 341 10 tháng trước 340 10 tháng trước 339 10 tháng trước 338 10 tháng trước 337 10 tháng trước 336 10 tháng trước 335 10 tháng trước 334 10 tháng trước 333 10 tháng trước 332 10 tháng trước 331 10 tháng trước 330 10 tháng trước 329 10 tháng trước 328 10 tháng trước 327 10 tháng trước 326 10 tháng trước 325 10 tháng trước 324 10 tháng trước 323 10 tháng trước 322 10 tháng trước 321 10 tháng trước 320 10 tháng trước 319 10 tháng trước 318 10 tháng trước 317 10 tháng trước 316 10 tháng trước 315 10 tháng trước 314 10 tháng trước 313 10 tháng trước 312 10 tháng trước 311 10 tháng trước 310 10 tháng trước 309 10 tháng trước 308 10 tháng trước 307 10 tháng trước 306 10 tháng trước 305 10 tháng trước 304 10 tháng trước 303 10 tháng trước 302 10 tháng trước 301 10 tháng trước 300 10 tháng trước 299 10 tháng trước 298 10 tháng trước 297 10 tháng trước 296 10 tháng trước 295 10 tháng trước 294 10 tháng trước 293 10 tháng trước 292 10 tháng trước 291 10 tháng trước 290 10 tháng trước 289 10 tháng trước 288 10 tháng trước 287 10 tháng trước 286 10 tháng trước 285 10 tháng trước 284 10 tháng trước 283 10 tháng trước 282 10 tháng trước 281 10 tháng trước 280 10 tháng trước 279 10 tháng trước 278 10 tháng trước 277 10 tháng trước 276 10 tháng trước 275 10 tháng trước 274 10 tháng trước 273 10 tháng trước 272 10 tháng trước 271 10 tháng trước 270 10 tháng trước 269 10 tháng trước 268 10 tháng trước 267 10 tháng trước 266 10 tháng trước 265 10 tháng trước 264 10 tháng trước 263 10 tháng trước 262 10 tháng trước 261 10 tháng trước 260 10 tháng trước 259 10 tháng trước 258 10 tháng trước 257 10 tháng trước 256 10 tháng trước 255 10 tháng trước 254 10 tháng trước 253 10 tháng trước 252 10 tháng trước 251 10 tháng trước 250 10 tháng trước 249 10 tháng trước 248 10 tháng trước 247 10 tháng trước 246 10 tháng trước 245 10 tháng trước 244 10 tháng trước 243 10 tháng trước 242 10 tháng trước 241 10 tháng trước 240 10 tháng trước 239 10 tháng trước 238 10 tháng trước 237 10 tháng trước 236 10 tháng trước 235 10 tháng trước 234 10 tháng trước 233 10 tháng trước 232 10 tháng trước 231 10 tháng trước 230 10 tháng trước 229 10 tháng trước 228 10 tháng trước 227 10 tháng trước 226 10 tháng trước 225 10 tháng trước 224 10 tháng trước 223 10 tháng trước 222 10 tháng trước 221 10 tháng trước 220 10 tháng trước 219 10 tháng trước 218 10 tháng trước 217 10 tháng trước 216 10 tháng trước 215 10 tháng trước 214 10 tháng trước 213 10 tháng trước 212 10 tháng trước 211 10 tháng trước 210 10 tháng trước 209 10 tháng trước 208 10 tháng trước 207 10 tháng trước 206 10 tháng trước 205 10 tháng trước 204 10 tháng trước 203 10 tháng trước 202 10 tháng trước 201 10 tháng trước 200 10 tháng trước 199 10 tháng trước 198 10 tháng trước 197 10 tháng trước 196 10 tháng trước 195 10 tháng trước 194 10 tháng trước 193 10 tháng trước 192 10 tháng trước 191 10 tháng trước 190 10 tháng trước 189 10 tháng trước 188 10 tháng trước 187 10 tháng trước 186 10 tháng trước 185 10 tháng trước 184 10 tháng trước 183 10 tháng trước 182 10 tháng trước 181 10 tháng trước 180 10 tháng trước 179 10 tháng trước 178 10 tháng trước 177 10 tháng trước 176 10 tháng trước 175 10 tháng trước 174 10 tháng trước 173 10 tháng trước 172 10 tháng trước 171 10 tháng trước 170 10 tháng trước 169 10 tháng trước 168 10 tháng trước 167 10 tháng trước 166 10 tháng trước 165 10 tháng trước 164 10 tháng trước 163 10 tháng trước 162 10 tháng trước 161 10 tháng trước 160 10 tháng trước 159 10 tháng trước 158 10 tháng trước 157 10 tháng trước 156 10 tháng trước 155 10 tháng trước 154 10 tháng trước 153 10 tháng trước 152 10 tháng trước 151 10 tháng trước 150 10 tháng trước 149 10 tháng trước 148 10 tháng trước 147 10 tháng trước 146 10 tháng trước 145 10 tháng trước 144 10 tháng trước 143 10 tháng trước 142 10 tháng trước 141 10 tháng trước 140 10 tháng trước 139 10 tháng trước 138 10 tháng trước 137 10 tháng trước 136 10 tháng trước 135 10 tháng trước 134 10 tháng trước 133 10 tháng trước 132 10 tháng trước 131 10 tháng trước 130 10 tháng trước 129 10 tháng trước 128 10 tháng trước 127 10 tháng trước 126 10 tháng trước 125 10 tháng trước 124 10 tháng trước 123 10 tháng trước 122 10 tháng trước 121 10 tháng trước 120 10 tháng trước 119 10 tháng trước 118 10 tháng trước 117 10 tháng trước 116 10 tháng trước 115 10 tháng trước 114 10 tháng trước 113 10 tháng trước 112 10 tháng trước 111 10 tháng trước 110 10 tháng trước 109 10 tháng trước 108 10 tháng trước 107 10 tháng trước 106 10 tháng trước 105 10 tháng trước 104 10 tháng trước 103 10 tháng trước 102 10 tháng trước 101 10 tháng trước 100 10 tháng trước 99 10 tháng trước 98 10 tháng trước 97 10 tháng trước 96 10 tháng trước 95 10 tháng trước 94 10 tháng trước 93 10 tháng trước 92 10 tháng trước 91 10 tháng trước 90 10 tháng trước 89 10 tháng trước 88 10 tháng trước 87 10 tháng trước 86 10 tháng trước 85 10 tháng trước 84 10 tháng trước 83 10 tháng trước 82 10 tháng trước 81 10 tháng trước 80 10 tháng trước 79 10 tháng trước 78 10 tháng trước 77 10 tháng trước 76 10 tháng trước 75 10 tháng trước 74 10 tháng trước 73 10 tháng trước 72 10 tháng trước 71 10 tháng trước 70 10 tháng trước 69 10 tháng trước 68 10 tháng trước 67 10 tháng trước 66 10 tháng trước 65 10 tháng trước 64 10 tháng trước 63 10 tháng trước 62 10 tháng trước 61 10 tháng trước 60 10 tháng trước 59 10 tháng trước 58 10 tháng trước 57 10 tháng trước 56 10 tháng trước 55 10 tháng trước 54 10 tháng trước 53 10 tháng trước 52 10 tháng trước 51 10 tháng trước 50 10 tháng trước 49 10 tháng trước 48 10 tháng trước 47 10 tháng trước 46 10 tháng trước 45 10 tháng trước 44 10 tháng trước 43 10 tháng trước 42 10 tháng trước 41 10 tháng trước 40 10 tháng trước 39 10 tháng trước 38 10 tháng trước 37 10 tháng trước 36 10 tháng trước 35 10 tháng trước 34 10 tháng trước 33 10 tháng trước 32 10 tháng trước 31 10 tháng trước 30 10 tháng trước 29 10 tháng trước 28 10 tháng trước 27 10 tháng trước 26 10 tháng trước 25 10 tháng trước 24 10 tháng trước 23 10 tháng trước 22 10 tháng trước 21 10 tháng trước 20 10 tháng trước 19 10 tháng trước 18 10 tháng trước 17 10 tháng trước 16 10 tháng trước 15 10 tháng trước 14 10 tháng trước 13 10 tháng trước 12 10 tháng trước 11 10 tháng trước 10 10 tháng trước 9 10 tháng trước 8 10 tháng trước 7 10 tháng trước 6 10 tháng trước 5 10 tháng trước 4 10 tháng trước 3 10 tháng trước 2 10 tháng trước 1 10 tháng trước

Nội dung

Quyền toái nhật nguyệt, chưởng thôn sơn hàĐạp nghịch thiên cường giả lộ, mỹ nhân làm bạn, tu luyện tinh võ truyền thừa, chấp chưởng quyền hành bát phương, thành tựu thần vương tối caoTừ thiếu nữ thiên tài ôn nhu, đáng yêu, quận chúa thân hình nóng bỏng tràn trề đến yêu tộc mỹ nữ thần bí, cao hơn nữa là nữ võ thần trong truyền thuyết tối cao...Một con đường ngộ đạo không tịch mịch, một truyền kỳ đầy sắc thái.

Đọc Truyện Tinh Võ Thần Quyết

Xem truyện tiếng việt