Ta Là Đại Thần Tiên

Ta Là Đại Thần Tiên
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
8.6 - 13 lượt đánh giá
Cập nhập
4 ngày trước

Danh sách chap

438 4 ngày trước 437 7 ngày trước 436 11 ngày trước 435 21 ngày trước 434 21 ngày trước 433 21 ngày trước 432 21 ngày trước 431 1 tháng trước 430 1 tháng trước 429 1 tháng trước 428 1 tháng trước 427 1 tháng trước 426 1 tháng trước 425 1 tháng trước 424 2 tháng trước 423 2 tháng trước 422 2 tháng trước 421 2 tháng trước 420 2 tháng trước 419 2 tháng trước 418 2 tháng trước 417 2 tháng trước 416 2 tháng trước 415 3 tháng trước 414 3 tháng trước 413 3 tháng trước 412 3 tháng trước 411 3 tháng trước 410 3 tháng trước 409 3 tháng trước 408 3 tháng trước 407 3 tháng trước 406 3 tháng trước 405 4 tháng trước 404 4 tháng trước 403 4 tháng trước 402 4 tháng trước 401 4 tháng trước 400 4 tháng trước 399 4 tháng trước 398 5 tháng trước 397 5 tháng trước 396 5 tháng trước 395 5 tháng trước 394 5 tháng trước 393 5 tháng trước 392 5 tháng trước 391 5 tháng trước 390 6 tháng trước 389 6 tháng trước 388 6 tháng trước 387 6 tháng trước 386 6 tháng trước 385 6 tháng trước 384 6 tháng trước 383 6 tháng trước 382 6 tháng trước 381 7 tháng trước 380 7 tháng trước 379 7 tháng trước 378 7 tháng trước 377 7 tháng trước 376 7 tháng trước 375 7 tháng trước 374 7 tháng trước 373 8 tháng trước 372 8 tháng trước 371 8 tháng trước 370 8 tháng trước 369 8 tháng trước 368 8 tháng trước 367 8 tháng trước 366 8 tháng trước 365 9 tháng trước 364 9 tháng trước 363 9 tháng trước 362 9 tháng trước 361 9 tháng trước 360 9 tháng trước 359 9 tháng trước 358 10 tháng trước 357 10 tháng trước 356 10 tháng trước 355 10 tháng trước 354 10 tháng trước 353 10 tháng trước 352 10 tháng trước 351 10 tháng trước 350 10 tháng trước 349 10 tháng trước 348 10 tháng trước 347 10 tháng trước 346 10 tháng trước 345 11 tháng trước 344 11 tháng trước 343 11 tháng trước 342 11 tháng trước 341 11 tháng trước 340 11 tháng trước 339 11 tháng trước 338 11 tháng trước 337 11 tháng trước 336 11 tháng trước 335 11 tháng trước 334 11 tháng trước 333 11 tháng trước 332 11 tháng trước 331 11 tháng trước 330 11 tháng trước 329 11 tháng trước 328 11 tháng trước 327 11 tháng trước 326 11 tháng trước 325 11 tháng trước 324 11 tháng trước 323 11 tháng trước 322 11 tháng trước 321 11 tháng trước 320 11 tháng trước 319 11 tháng trước 318 11 tháng trước 317 11 tháng trước 316 11 tháng trước 315 11 tháng trước 314 11 tháng trước 313 11 tháng trước 312 11 tháng trước 311 11 tháng trước 310 11 tháng trước 309 11 tháng trước 308 11 tháng trước 307 11 tháng trước 306 11 tháng trước 305 11 tháng trước 304 11 tháng trước 303 11 tháng trước 302 11 tháng trước 301 11 tháng trước 300 11 tháng trước 299 11 tháng trước 298 11 tháng trước 297 11 tháng trước 296 11 tháng trước 295 11 tháng trước 294 11 tháng trước 293 11 tháng trước 292 11 tháng trước 291 11 tháng trước 290 11 tháng trước 289 11 tháng trước 288 11 tháng trước 287 11 tháng trước 286 11 tháng trước 285 11 tháng trước 284 11 tháng trước 283 11 tháng trước 282 11 tháng trước 281 11 tháng trước 280 11 tháng trước 279 11 tháng trước 278 11 tháng trước 277 11 tháng trước 276 11 tháng trước 275 11 tháng trước 274 11 tháng trước 273 11 tháng trước 272 11 tháng trước 271 11 tháng trước 270 11 tháng trước 269 11 tháng trước 268 11 tháng trước 267 11 tháng trước 266 11 tháng trước 265 11 tháng trước 264 11 tháng trước 263 11 tháng trước 262 11 tháng trước 261 11 tháng trước 260 11 tháng trước 259 11 tháng trước 258 11 tháng trước 257 11 tháng trước 256 11 tháng trước 255 11 tháng trước 254 11 tháng trước 253 11 tháng trước 252 11 tháng trước 251 11 tháng trước 250 11 tháng trước 249 11 tháng trước 248 11 tháng trước 247 11 tháng trước 246 11 tháng trước 245 11 tháng trước 244 11 tháng trước 243 11 tháng trước 242 11 tháng trước 241 11 tháng trước 240 11 tháng trước 239 11 tháng trước 238 11 tháng trước 237 11 tháng trước 236 11 tháng trước 235 11 tháng trước 234 11 tháng trước 233 11 tháng trước 232 11 tháng trước 231 11 tháng trước 230 11 tháng trước 229 11 tháng trước 228 11 tháng trước 227 11 tháng trước 226 11 tháng trước 225 11 tháng trước 224 11 tháng trước 223 11 tháng trước 222 11 tháng trước 221 11 tháng trước 220 11 tháng trước 219 11 tháng trước 218 11 tháng trước 217 11 tháng trước 216 11 tháng trước 215 11 tháng trước 214 11 tháng trước 213 11 tháng trước 212 11 tháng trước 211 11 tháng trước 210 11 tháng trước 209 11 tháng trước 208 11 tháng trước 207 11 tháng trước 206 11 tháng trước 205 11 tháng trước 204 11 tháng trước 203 11 tháng trước 202 11 tháng trước 201 11 tháng trước 200 11 tháng trước 199 11 tháng trước 198 11 tháng trước 197 11 tháng trước 196 11 tháng trước 195 11 tháng trước 194 11 tháng trước 193 11 tháng trước 192 11 tháng trước 191 11 tháng trước 190 11 tháng trước 189 11 tháng trước 188 11 tháng trước 187 11 tháng trước 186 11 tháng trước 185 11 tháng trước 184 11 tháng trước 183 11 tháng trước 182 11 tháng trước 181 11 tháng trước 180 11 tháng trước 179 11 tháng trước 178 11 tháng trước 177 11 tháng trước 176 11 tháng trước 175 11 tháng trước 174 11 tháng trước 173 11 tháng trước 172 11 tháng trước 171 11 tháng trước 170 11 tháng trước 169 11 tháng trước 168 11 tháng trước 167 11 tháng trước 166 11 tháng trước 165 11 tháng trước 164 11 tháng trước 163 11 tháng trước 162 11 tháng trước 161 11 tháng trước 160 11 tháng trước 159 11 tháng trước 158 11 tháng trước 157 11 tháng trước 156 11 tháng trước 155 11 tháng trước 154 11 tháng trước 153 11 tháng trước 152 11 tháng trước 151 11 tháng trước 150 11 tháng trước 149 11 tháng trước 148 11 tháng trước 147 11 tháng trước 146 11 tháng trước 145 11 tháng trước 144 11 tháng trước 143 11 tháng trước 142 11 tháng trước 141 11 tháng trước 140 11 tháng trước 139 11 tháng trước 138 11 tháng trước 137 11 tháng trước 136 11 tháng trước 135 11 tháng trước 134 11 tháng trước 133 11 tháng trước 132 11 tháng trước 131 11 tháng trước 130 11 tháng trước 129 11 tháng trước 128 11 tháng trước 127 11 tháng trước 126 11 tháng trước 125 11 tháng trước 124 11 tháng trước 123 11 tháng trước 122 11 tháng trước 121 11 tháng trước 120 11 tháng trước 119 11 tháng trước 118 11 tháng trước 117 11 tháng trước 116 11 tháng trước 115 11 tháng trước 114 11 tháng trước 113 11 tháng trước 112 11 tháng trước 111 11 tháng trước 110 11 tháng trước 109 11 tháng trước 108 11 tháng trước 107 11 tháng trước 106 11 tháng trước 105 11 tháng trước 104 11 tháng trước 103 11 tháng trước 102 11 tháng trước 101 11 tháng trước 100 11 tháng trước 99 11 tháng trước 98 11 tháng trước 97 11 tháng trước 96 11 tháng trước 95 11 tháng trước 94 11 tháng trước 93 11 tháng trước 92 11 tháng trước 91 11 tháng trước 90 11 tháng trước 89 11 tháng trước 88 11 tháng trước 87 11 tháng trước 86 11 tháng trước 85 11 tháng trước 84 11 tháng trước 83 11 tháng trước 82 11 tháng trước 81 11 tháng trước 80 11 tháng trước 79 11 tháng trước 78 11 tháng trước 77 11 tháng trước 76 11 tháng trước 75 11 tháng trước 74 11 tháng trước 73 11 tháng trước 72 11 tháng trước 71 11 tháng trước 70 11 tháng trước 69 11 tháng trước 68 11 tháng trước 67 11 tháng trước 66 11 tháng trước 65 11 tháng trước 64 11 tháng trước 63 11 tháng trước 62 11 tháng trước 61 11 tháng trước 60 11 tháng trước 59 11 tháng trước 58 11 tháng trước 57 11 tháng trước 56 11 tháng trước 55 11 tháng trước 54 11 tháng trước 53 11 tháng trước 52 11 tháng trước 51 11 tháng trước 50 11 tháng trước 49 11 tháng trước 48 11 tháng trước 47 11 tháng trước 46 11 tháng trước 45 11 tháng trước 44 11 tháng trước 43 11 tháng trước 42 11 tháng trước 41 11 tháng trước 40 11 tháng trước 39 11 tháng trước 38 11 tháng trước 37 11 tháng trước 36 11 tháng trước 35 11 tháng trước 34 11 tháng trước 33 11 tháng trước 32 11 tháng trước 31 11 tháng trước 30 11 tháng trước 29 11 tháng trước 28 11 tháng trước 27 11 tháng trước 26 11 tháng trước 25 11 tháng trước 24 11 tháng trước 23 11 tháng trước 22 11 tháng trước 21 11 tháng trước 20 11 tháng trước 19 11 tháng trước 18 11 tháng trước 17 11 tháng trước 16 11 tháng trước 15 11 tháng trước 14 11 tháng trước 13 11 tháng trước 12 11 tháng trước 11 11 tháng trước 10 11 tháng trước 9 11 tháng trước 8 11 tháng trước 7 11 tháng trước 6 11 tháng trước 5 11 tháng trước 4 11 tháng trước 3 11 tháng trước 2 11 tháng trước 1 11 tháng trước 0 11 tháng trước

Nội dung

Thần đồng tên giang mới có bảy tuổi sinh trưởng quá nhanh nên bị đoản mệnh, vì là khôi phục cuộc sống bình thường, mang theo ký ức trong cơ thể một vị đại thần tiên xông vào Tiên giới, từ đây đi tới trở thành bá chủ Tiên giới mở ra con đường truyền kỳ...

Đọc Truyện Ta Là Đại Thần Tiên

Xem truyện tiếng việt