Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
9.0 - 14 lượt đánh giá
Cập nhập
1 ngày trước

Danh sách chap

680 1 ngày trước 679 5 ngày trước 678 8 ngày trước 677 11 ngày trước 676 17 ngày trước 675 19 ngày trước 674 25 ngày trước 673 1 tháng trước 672 1 tháng trước 671 1 tháng trước 670 1 tháng trước 669 1 tháng trước 668 1 tháng trước 667 1 tháng trước 666 1 tháng trước 665 2 tháng trước 664 2 tháng trước 663 2 tháng trước 662 2 tháng trước 661 2 tháng trước 660 2 tháng trước 659 2 tháng trước 658 2 tháng trước 657 3 tháng trước 656 3 tháng trước 655 3 tháng trước 654 3 tháng trước 653 3 tháng trước 652 3 tháng trước 651 3 tháng trước 650 4 tháng trước 649 4 tháng trước 648 4 tháng trước 647 5 tháng trước 646 5 tháng trước 645 5 tháng trước 644 5 tháng trước 643 6 tháng trước 642 6 tháng trước 641 6 tháng trước 640 6 tháng trước 638 6 tháng trước 639 6 tháng trước 637 7 tháng trước 636 7 tháng trước 635 7 tháng trước 634 7 tháng trước 633 7 tháng trước 632 7 tháng trước 631.5 8 tháng trước 631 8 tháng trước 630 8 tháng trước 629 8 tháng trước 628 8 tháng trước 627 8 tháng trước 626 9 tháng trước 625 9 tháng trước 624 9 tháng trước 623 9 tháng trước 622 9 tháng trước 621 9 tháng trước 620 10 tháng trước 619 10 tháng trước 618 10 tháng trước 617 10 tháng trước 616 10 tháng trước 615 10 tháng trước 614 10 tháng trước 613 11 tháng trước 612 11 tháng trước 611 11 tháng trước 610 11 tháng trước 609 11 tháng trước 608 11 tháng trước 607 11 tháng trước 606 1 năm trước 605 1 năm trước 604 1 năm trước 603 1 năm trước 602 1 năm trước 601 1 năm trước 600 1 năm trước 599 1 năm trước 598 1 năm trước 597 1 năm trước 596 1 năm trước 595 1 năm trước 594 1 năm trước 593 1 năm trước 592 1 năm trước 591 1 năm trước 590 1 năm trước 589 1 năm trước 588 1 năm trước 587 1 năm trước 586 1 năm trước 585 1 năm trước 584 1 năm trước 583 1 năm trước 582 1 năm trước 581 1 năm trước 580 1 năm trước 579 1 năm trước 578 1 năm trước 577 1 năm trước 576 1 năm trước 575 1 năm trước 574 1 năm trước 573 1 năm trước 572 1 năm trước 571 1 năm trước 570 1 năm trước 569 1 năm trước 568 1 năm trước 567 1 năm trước 566 1 năm trước 565 1 năm trước 564 1 năm trước 563 1 năm trước 562 1 năm trước 561 1 năm trước 560 1 năm trước 559 1 năm trước 558 1 năm trước 557 1 năm trước 556 1 năm trước 555 1 năm trước 554 1 năm trước 553 1 năm trước 552 1 năm trước 551 1 năm trước 550 1 năm trước 549 1 năm trước 548 1 năm trước 547 1 năm trước 546 1 năm trước 545 1 năm trước 544 1 năm trước 543 1 năm trước 542 1 năm trước 541 1 năm trước 540 1 năm trước 539 1 năm trước 538 1 năm trước 537 1 năm trước 536 1 năm trước 535 1 năm trước 534 1 năm trước 533 1 năm trước 532 1 năm trước 531 1 năm trước 530 1 năm trước 529 1 năm trước 528 1 năm trước 527 1 năm trước 526 1 năm trước 525 1 năm trước 524 1 năm trước 523 1 năm trước 522 1 năm trước 521 1 năm trước 520 1 năm trước 519 1 năm trước 518 1 năm trước 517 1 năm trước 516 1 năm trước 515 1 năm trước 514 1 năm trước 513 1 năm trước 512 1 năm trước 511 1 năm trước 510 1 năm trước 509 1 năm trước 508 1 năm trước 507 1 năm trước 506 1 năm trước 505 1 năm trước 504 1 năm trước 503 1 năm trước 502 1 năm trước 501 1 năm trước 500 1 năm trước 499 1 năm trước 498 1 năm trước 497 1 năm trước 496 1 năm trước 495 1 năm trước 494 1 năm trước 493 1 năm trước 492 1 năm trước 491 1 năm trước 490 1 năm trước 489 1 năm trước 488 1 năm trước 487 1 năm trước 486 1 năm trước 485 1 năm trước 484 1 năm trước 483 1 năm trước 482 1 năm trước 481 1 năm trước 480 1 năm trước 479 1 năm trước 478 1 năm trước 477 1 năm trước 476 1 năm trước 475 1 năm trước 474 1 năm trước 473 1 năm trước 472 1 năm trước 471 1 năm trước 470 1 năm trước 469 1 năm trước 468 1 năm trước 467 1 năm trước 466 1 năm trước 465 1 năm trước 464 1 năm trước 463 1 năm trước 462 1 năm trước 461 1 năm trước 460 1 năm trước 459 1 năm trước 458 1 năm trước 457 1 năm trước 456 1 năm trước 455 1 năm trước 454 1 năm trước 453 1 năm trước 452 1 năm trước 451 1 năm trước 450 1 năm trước 449 1 năm trước 448 1 năm trước 447 1 năm trước 446 1 năm trước 445 1 năm trước 444 1 năm trước 443 1 năm trước 442 1 năm trước 441 1 năm trước 440 1 năm trước 439 1 năm trước 438 1 năm trước 437 1 năm trước 436 1 năm trước 435 1 năm trước 434 1 năm trước 433.5 1 năm trước 433 1 năm trước 432 1 năm trước 431 1 năm trước 430 1 năm trước 429 1 năm trước 428 1 năm trước 427 1 năm trước 426 1 năm trước 425 1 năm trước 424 1 năm trước 423 1 năm trước 422 1 năm trước 421 1 năm trước 420 1 năm trước 419 1 năm trước 418 1 năm trước 417 1 năm trước 416 1 năm trước 415 1 năm trước 414 1 năm trước 413 1 năm trước 412 1 năm trước 411 1 năm trước 410 1 năm trước 409 1 năm trước 408 1 năm trước 407 1 năm trước 406 1 năm trước 405 1 năm trước 404 1 năm trước 403 1 năm trước 402 1 năm trước 401 1 năm trước 400 1 năm trước 399 1 năm trước 398 1 năm trước 397 1 năm trước 396 1 năm trước 395 1 năm trước 394 1 năm trước 393 1 năm trước 392 1 năm trước 391 1 năm trước 390 1 năm trước 389 1 năm trước 388 1 năm trước 387 1 năm trước 386 1 năm trước 385 1 năm trước 384 1 năm trước 383 1 năm trước 382 1 năm trước 381 1 năm trước 380 1 năm trước 379 1 năm trước 378 1 năm trước 377 1 năm trước 376 1 năm trước 375 1 năm trước 374 1 năm trước 373 1 năm trước 372 1 năm trước 371 1 năm trước 370 1 năm trước 369 1 năm trước 368 1 năm trước 367 1 năm trước 366 1 năm trước 365 1 năm trước 364 1 năm trước 363 1 năm trước 362 1 năm trước 361 1 năm trước 360 1 năm trước 359 1 năm trước 358 1 năm trước 357 1 năm trước 356 1 năm trước 355 1 năm trước 354 1 năm trước 353 1 năm trước 352 1 năm trước 351 1 năm trước 350 1 năm trước 349 1 năm trước 348 1 năm trước 347 1 năm trước 346 1 năm trước 345 1 năm trước 344 1 năm trước 343 1 năm trước 342 1 năm trước 341 1 năm trước 340 1 năm trước 339 1 năm trước 338 1 năm trước 337 1 năm trước 336 1 năm trước 335 1 năm trước 334 1 năm trước 333 1 năm trước 332 1 năm trước 331 1 năm trước 330 1 năm trước 329 1 năm trước 328 1 năm trước 327 1 năm trước 326 1 năm trước 325 1 năm trước 324 1 năm trước 323 1 năm trước 322 1 năm trước 321 1 năm trước 320 1 năm trước 319 1 năm trước 318 1 năm trước 317 1 năm trước 316 1 năm trước 315 1 năm trước 314 1 năm trước 313 1 năm trước 312 1 năm trước 311 1 năm trước 310 1 năm trước 309 1 năm trước 308 1 năm trước 307 1 năm trước 306 1 năm trước 305 1 năm trước 304 1 năm trước 303 1 năm trước 302 1 năm trước 301 1 năm trước 300 1 năm trước 299 1 năm trước 298 1 năm trước 297 1 năm trước 296 1 năm trước 295 1 năm trước 294 1 năm trước 293 1 năm trước 292 1 năm trước 291 1 năm trước 290 1 năm trước 289 1 năm trước 288 1 năm trước 287 1 năm trước 286 1 năm trước 285 1 năm trước 284 1 năm trước 283 1 năm trước 282 1 năm trước 281 1 năm trước 280 1 năm trước 279 1 năm trước 278 1 năm trước 277 1 năm trước 276 1 năm trước 275 1 năm trước 274 1 năm trước 273 1 năm trước 272 1 năm trước 271 1 năm trước 270 1 năm trước 269 1 năm trước 268 1 năm trước 267 1 năm trước 266 1 năm trước 265 1 năm trước 264 1 năm trước 263 1 năm trước 262 1 năm trước 261 1 năm trước 260 1 năm trước 259 1 năm trước 258 1 năm trước 257 1 năm trước 256 1 năm trước 255 1 năm trước 254 1 năm trước 253 1 năm trước 252 1 năm trước 251 1 năm trước 250 1 năm trước 249 1 năm trước 248 1 năm trước 247 1 năm trước 246 1 năm trước 245 1 năm trước 244 1 năm trước 243 1 năm trước 242 1 năm trước 241 1 năm trước 240 1 năm trước 239 1 năm trước 238 1 năm trước 237 1 năm trước 236 1 năm trước 235 1 năm trước 234 1 năm trước 233 1 năm trước 232 1 năm trước 231 1 năm trước 230 1 năm trước 229 1 năm trước 228 1 năm trước 227 1 năm trước 226 1 năm trước 225 1 năm trước 224 1 năm trước 223 1 năm trước 222 1 năm trước 221 1 năm trước 220 1 năm trước 219 1 năm trước 218 1 năm trước 217 1 năm trước 216 1 năm trước 215 1 năm trước 214 1 năm trước 213 1 năm trước 212 1 năm trước 211 1 năm trước 210 1 năm trước 209 1 năm trước 208 1 năm trước 207 1 năm trước 206 1 năm trước 205 1 năm trước 204 1 năm trước 203 1 năm trước 202 1 năm trước 201 1 năm trước 200 1 năm trước 199 1 năm trước 198 1 năm trước 197 1 năm trước 196 1 năm trước 195 1 năm trước 194 1 năm trước 193 1 năm trước 192 1 năm trước 191 1 năm trước 190 1 năm trước 189 1 năm trước 188 1 năm trước 187 1 năm trước 186 1 năm trước 185 1 năm trước 184 1 năm trước 183 1 năm trước 182 1 năm trước 181 1 năm trước 180 1 năm trước 179 1 năm trước 178 1 năm trước 177 1 năm trước 176 1 năm trước 175 1 năm trước 174 1 năm trước 173 1 năm trước 172 1 năm trước 171 1 năm trước 170 1 năm trước 169 1 năm trước 168 1 năm trước 167 1 năm trước 166 1 năm trước 165 1 năm trước 164 1 năm trước 163 1 năm trước 162 1 năm trước 161 1 năm trước 160 1 năm trước 159 1 năm trước 158 1 năm trước 157 1 năm trước 156 1 năm trước 155 1 năm trước 154 1 năm trước 153 1 năm trước 152 1 năm trước 151 1 năm trước 150 1 năm trước 149 1 năm trước 148 1 năm trước 147 1 năm trước 146 1 năm trước 145 1 năm trước 144 1 năm trước 143 1 năm trước 142 1 năm trước 141 1 năm trước 140 1 năm trước 139 1 năm trước 138 1 năm trước 137 1 năm trước 136 1 năm trước 135 1 năm trước 134 1 năm trước 133 1 năm trước 132 1 năm trước 131 1 năm trước 130 1 năm trước 129 1 năm trước 128 1 năm trước 127 1 năm trước 126 1 năm trước 125 1 năm trước 124 1 năm trước 123 1 năm trước 122 1 năm trước 120 1 năm trước 119 1 năm trước 118 1 năm trước 117 1 năm trước 116 1 năm trước 114 1 năm trước 113 1 năm trước 112 1 năm trước 111 1 năm trước 110 1 năm trước 109 1 năm trước 108 1 năm trước 107 1 năm trước 106 1 năm trước 105 1 năm trước 104 1 năm trước 103 1 năm trước 102 1 năm trước 101 1 năm trước 100 1 năm trước 99 1 năm trước 98 1 năm trước 97 1 năm trước 96 1 năm trước 95 1 năm trước 94 1 năm trước 93 1 năm trước 92 1 năm trước 91 1 năm trước 90 1 năm trước 89 1 năm trước 88 1 năm trước 87 1 năm trước 86 1 năm trước 85 1 năm trước 84 1 năm trước 83 1 năm trước 82 1 năm trước 81 1 năm trước 80 1 năm trước 79 1 năm trước 78 1 năm trước 77 1 năm trước 76 1 năm trước 75 1 năm trước 74 1 năm trước 73 1 năm trước 72 1 năm trước 71 1 năm trước 70 1 năm trước 69 1 năm trước 68 1 năm trước 67 1 năm trước 66 1 năm trước 65 1 năm trước 64 1 năm trước 63 1 năm trước 62 1 năm trước 61 1 năm trước 60 1 năm trước 59 1 năm trước 58 1 năm trước 57 1 năm trước 56 1 năm trước 55 1 năm trước 54 1 năm trước 53 1 năm trước 52 1 năm trước 51 1 năm trước 50 1 năm trước 49 1 năm trước 48 1 năm trước 47 1 năm trước 46 1 năm trước 45 1 năm trước 44 1 năm trước 43 1 năm trước 42 1 năm trước 41 1 năm trước 40 1 năm trước 39 1 năm trước 38 1 năm trước 37 1 năm trước 36 1 năm trước 35 1 năm trước 34 1 năm trước 33 1 năm trước 32 1 năm trước 31 1 năm trước 30 1 năm trước 29 1 năm trước 28 1 năm trước 27 1 năm trước 26 1 năm trước 25 1 năm trước 24 1 năm trước 23 1 năm trước 22 1 năm trước 21 1 năm trước 20 1 năm trước 19 1 năm trước 18 1 năm trước 17 1 năm trước 16 1 năm trước 15 1 năm trước 14 1 năm trước 13 1 năm trước 12 1 năm trước 11 1 năm trước 10 1 năm trước 9 1 năm trước 8 1 năm trước 7 1 năm trước 6 1 năm trước 5 1 năm trước 4 1 năm trước 3 1 năm trước 2 1 năm trước 1 1 năm trước

Nội dung

Tu tiên giới hiện đại, ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé, người người đều cảm thấy bất an. Mã Anh Hùng - Một nhân viên trị an trong lúc vô tình cứu được 1 cô gái tu tiên, đánh bậy đánh bạ mà bước lên con đường tu hành...

Đọc Truyện Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Xem truyện tiếng việt