Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
NaN - 4 lượt đánh giá
Cập nhập
1 ngày trước

Danh sách chap

432 1 ngày trước 431 2 ngày trước 430 3 ngày trước 429 4 ngày trước 428 5 ngày trước 427 6 ngày trước 426 7 ngày trước 425 8 ngày trước 424 9 ngày trước 423 11 ngày trước 422 11 ngày trước 421 13 ngày trước 420 14 ngày trước 419 15 ngày trước 418 16 ngày trước 417 17 ngày trước 416 18 ngày trước 415 19 ngày trước 414 20 ngày trước 413 20 ngày trước 412 22 ngày trước 411 22 ngày trước 410 24 ngày trước 409 25 ngày trước 408 26 ngày trước 407 27 ngày trước 406 28 ngày trước 405 28 ngày trước 404 1 tháng trước 403 1 tháng trước 402 1 tháng trước 401 1 tháng trước 400 1 tháng trước 399 1 tháng trước 398 1 tháng trước 397 1 tháng trước 396 1 tháng trước 395 1 tháng trước 394 1 tháng trước 393 1 tháng trước 392 1 tháng trước 391 1 tháng trước 390 1 tháng trước 389 1 tháng trước 388 1 tháng trước 387 1 tháng trước 386 1 tháng trước 385 1 tháng trước 384 1 tháng trước 383 1 tháng trước 382 1 tháng trước 381 1 tháng trước 380 1 tháng trước 379 1 tháng trước 378 1 tháng trước 377 1 tháng trước 376 1 tháng trước 375 1 tháng trước 374 2 tháng trước 373 2 tháng trước 372 2 tháng trước 371 2 tháng trước 370 2 tháng trước 369 2 tháng trước 368 2 tháng trước 367 2 tháng trước 366 2 tháng trước 365 2 tháng trước 364 2 tháng trước 363 2 tháng trước 362 2 tháng trước 361 2 tháng trước 360 2 tháng trước 359 2 tháng trước 358 2 tháng trước 357 2 tháng trước 356 2 tháng trước 355 2 tháng trước 354 2 tháng trước 353 2 tháng trước 352 2 tháng trước 351 2 tháng trước 350 2 tháng trước 349 2 tháng trước 348 2 tháng trước 347 2 tháng trước 346 2 tháng trước 345 3 tháng trước 344 3 tháng trước 343 3 tháng trước 342 3 tháng trước 341 3 tháng trước 340 3 tháng trước 339 3 tháng trước 338 3 tháng trước 337 3 tháng trước 336 3 tháng trước 335 3 tháng trước 334 3 tháng trước 333 3 tháng trước 332 3 tháng trước 331 3 tháng trước 330 3 tháng trước 329 3 tháng trước 328 3 tháng trước 327 3 tháng trước 326 3 tháng trước 325 3 tháng trước 324 3 tháng trước 323 3 tháng trước 322 3 tháng trước 321 3 tháng trước 320 3 tháng trước 319 3 tháng trước 318 3 tháng trước 317 4 tháng trước 316 4 tháng trước 315 4 tháng trước 314 4 tháng trước 313 4 tháng trước 312 4 tháng trước 311 4 tháng trước 310 4 tháng trước 309 4 tháng trước 308 4 tháng trước 307 4 tháng trước 306 4 tháng trước 305 4 tháng trước 304 4 tháng trước 303 4 tháng trước 302 4 tháng trước 301 4 tháng trước 300 4 tháng trước 85-1 4 tháng trước 299 4 tháng trước 298 4 tháng trước 297 4 tháng trước 296 4 tháng trước 295 4 tháng trước 294 4 tháng trước 293 4 tháng trước 292 4 tháng trước 291 4 tháng trước 290 4 tháng trước 289 5 tháng trước 288 5 tháng trước 287 5 tháng trước 286 5 tháng trước 285 5 tháng trước 284 5 tháng trước 283 5 tháng trước 282 5 tháng trước 281 5 tháng trước 280 5 tháng trước 279 5 tháng trước 278 5 tháng trước 277 5 tháng trước 276 5 tháng trước 275 5 tháng trước 274 5 tháng trước 273 5 tháng trước 272 5 tháng trước 271 5 tháng trước 270 5 tháng trước 269 5 tháng trước 268 5 tháng trước 267 5 tháng trước 266 5 tháng trước 265 5 tháng trước 264 5 tháng trước 263 5 tháng trước 262 6 tháng trước 261 6 tháng trước 260 6 tháng trước 259 6 tháng trước 258 6 tháng trước 257 6 tháng trước 256 6 tháng trước 255 6 tháng trước 254 6 tháng trước 253 6 tháng trước 252 6 tháng trước 251 6 tháng trước 250 6 tháng trước 249 6 tháng trước 248 6 tháng trước 247 6 tháng trước 246 6 tháng trước 245 6 tháng trước 244 6 tháng trước 243 6 tháng trước 242 6 tháng trước 241 6 tháng trước 240 6 tháng trước 239 6 tháng trước 238 6 tháng trước 237 7 tháng trước 236 7 tháng trước 235 7 tháng trước 234 7 tháng trước 233 7 tháng trước 232 7 tháng trước 231 7 tháng trước 230 8 tháng trước 229 8 tháng trước 228 8 tháng trước 227 8 tháng trước 226 8 tháng trước 225 8 tháng trước 224 8 tháng trước 223 8 tháng trước 222 8 tháng trước 221 8 tháng trước 220 8 tháng trước 219 8 tháng trước 218 8 tháng trước 217 8 tháng trước 216 8 tháng trước 215 8 tháng trước 214 9 tháng trước 213 9 tháng trước 212 9 tháng trước 211 9 tháng trước 210 9 tháng trước 209 9 tháng trước 208 9 tháng trước 207 9 tháng trước 206 9 tháng trước 205 9 tháng trước 204 9 tháng trước 203 9 tháng trước 202 9 tháng trước 201 9 tháng trước 200 9 tháng trước 199 9 tháng trước 198 10 tháng trước 197 10 tháng trước 196 10 tháng trước 195 10 tháng trước 194 10 tháng trước 193 10 tháng trước 192 10 tháng trước 191 11 tháng trước 190 11 tháng trước 189 11 tháng trước 188 11 tháng trước 187 11 tháng trước 186 11 tháng trước 185 1 năm trước 184 1 năm trước 183 1 năm trước 182 1 năm trước 181 1 năm trước 180 1 năm trước 179 1 năm trước 178 1 năm trước 177 1 năm trước 176 1 năm trước 175 1 năm trước 174 1 năm trước 173 1 năm trước 172 1 năm trước 171 1 năm trước 170 1 năm trước 169 1 năm trước 168 1 năm trước 167 1 năm trước 166 1 năm trước 165 1 năm trước 164 1 năm trước 163 1 năm trước 162 1 năm trước 161 1 năm trước 160 1 năm trước 159 1 năm trước 158 1 năm trước 157 1 năm trước 156 1 năm trước 155 1 năm trước 154 1 năm trước 153 1 năm trước 152 1 năm trước 151 1 năm trước 150 1 năm trước 149 1 năm trước 148 1 năm trước 147 1 năm trước 146 1 năm trước 145 1 năm trước 144 1 năm trước 143 1 năm trước 142 1 năm trước 141 1 năm trước 140 1 năm trước 139 1 năm trước 138 1 năm trước 137 1 năm trước 136 1 năm trước 135 1 năm trước 134 1 năm trước 133 1 năm trước 132 1 năm trước 131 1 năm trước 130 1 năm trước 129 1 năm trước 128 1 năm trước 127 1 năm trước 126 1 năm trước 125 1 năm trước 124 1 năm trước 123 1 năm trước 122 1 năm trước 121 1 năm trước 120 1 năm trước 119 1 năm trước 118 1 năm trước 117 1 năm trước 116 1 năm trước 115 1 năm trước 114 1 năm trước 113 1 năm trước 112 1 năm trước 111 1 năm trước 110 1 năm trước 109 1 năm trước 108 1 năm trước 107 1 năm trước 106 1 năm trước 105 1 năm trước 104 1 năm trước 103 1 năm trước 102 1 năm trước 101 1 năm trước 100 1 năm trước 99 1 năm trước 98 1 năm trước 97 1 năm trước 96 1 năm trước 95 1 năm trước 94 1 năm trước 93 1 năm trước 92 1 năm trước 91 1 năm trước 90 1 năm trước 89 1 năm trước 88 1 năm trước 87 1 năm trước 86 1 năm trước 85 1 năm trước 84 1 năm trước 83 1 năm trước 82 1 năm trước 81 1 năm trước 80 1 năm trước 79 1 năm trước 78 1 năm trước 77 1 năm trước 76 1 năm trước 75 1 năm trước 74 1 năm trước 73 1 năm trước 72 1 năm trước 71 1 năm trước 70 1 năm trước 69 1 năm trước 68 1 năm trước 67 1 năm trước 66 1 năm trước 65 1 năm trước 64 1 năm trước 63 1 năm trước 62 1 năm trước 61 1 năm trước 60 1 năm trước 59 1 năm trước 58 1 năm trước 57 1 năm trước 56 1 năm trước 55 1 năm trước 54 1 năm trước 53 1 năm trước 52 1 năm trước 51 1 năm trước 50 1 năm trước 49 1 năm trước 48 1 năm trước 47 1 năm trước 46 1 năm trước 45 1 năm trước 44 1 năm trước 43 1 năm trước 42 1 năm trước 41 1 năm trước 40 1 năm trước 39 1 năm trước 38 1 năm trước 37 1 năm trước 36 1 năm trước 35 1 năm trước 34 1 năm trước 33 1 năm trước 32 1 năm trước 31 1 năm trước 30 1 năm trước 29 1 năm trước 28 1 năm trước 27 1 năm trước 26 1 năm trước 25 1 năm trước 24 1 năm trước 23 1 năm trước 22 1 năm trước 21 1 năm trước 20 1 năm trước 19 1 năm trước 18 1 năm trước 17 1 năm trước 16 1 năm trước 15 1 năm trước 14 1 năm trước 13 1 năm trước 12 1 năm trước 11 1 năm trước 10 1 năm trước 9 1 năm trước 8 1 năm trước 7 1 năm trước 6 1 năm trước 5 1 năm trước 4 1 năm trước 3 1 năm trước 2 1 năm trước 1 1 năm trước

Nội dung

Một đại tiểu thư kiêu ngạo ngang ngược chết đi, một thiên tài y học thế kỷ 21 xuyên việt đến. nàng y thuật cao siêu, tâm linh trong sáng, đối mặt với cha mẹ chồng không không thân, trượng phu không thương, còn có ánh mắt săm soi ghen tỵ của các cô vợ bé, chỉ dựa vào một con dao mổ nhỏ nhoi giẫm vợ bé, đạp tâm cơ, đánh đâu thắng đó. Thiếu soái trượng phu vốn coi nàng như cỏ rác nhưng bây giờ đêm đên trèo cửa sổ, bò lên giường của nàng, muốn trở thành một đôi uyên ương thiên trường địa cửu . . .

Đọc Truyện Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Xem truyện tiếng việt