Mạt Thế Vi Vương

Mạt Thế Vi Vương
Tên khác
King Of Doom
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
9.3 - 18 lượt đánh giá
Cập nhập
3 ngày trước

Danh sách chap

461 3 ngày trước 460 3 ngày trước 459 3 ngày trước 458 5 ngày trước 457 5 ngày trước 456 6 ngày trước 455 6 ngày trước 454 7 ngày trước 453 7 ngày trước 452 7 ngày trước 451 7 ngày trước 450 7 ngày trước 449 11 ngày trước 448 1 tháng trước 447 1 tháng trước 446 1 tháng trước 445 1 tháng trước 444 1 tháng trước 443 1 tháng trước 442 1 tháng trước 441 1 tháng trước 440 1 tháng trước 439 1 tháng trước 438 1 tháng trước 437 1 tháng trước 436 1 tháng trước 435 1 tháng trước 434 2 tháng trước 433 2 tháng trước 432 2 tháng trước 431 2 tháng trước 430 2 tháng trước 429 2 tháng trước 428 2 tháng trước 427 2 tháng trước 426 2 tháng trước 425 2 tháng trước 424 2 tháng trước 423 2 tháng trước 422 2 tháng trước 421 2 tháng trước 420 3 tháng trước 419 3 tháng trước 418 3 tháng trước 417 3 tháng trước 416 3 tháng trước 415 3 tháng trước 414 3 tháng trước 413 3 tháng trước 412 3 tháng trước 411 3 tháng trước 410 3 tháng trước 409 3 tháng trước 408 4 tháng trước 407 4 tháng trước 406 4 tháng trước 405 4 tháng trước 404 4 tháng trước 403 4 tháng trước 402 4 tháng trước 401 4 tháng trước 400 4 tháng trước 399 4 tháng trước 398 4 tháng trước 397 4 tháng trước 396 4 tháng trước 395 5 tháng trước 394 5 tháng trước 393 5 tháng trước 392 5 tháng trước 391 5 tháng trước 390 5 tháng trước 389 5 tháng trước 388 5 tháng trước 387 5 tháng trước 386 5 tháng trước 385 5 tháng trước 384 5 tháng trước 383 6 tháng trước 382 6 tháng trước 381 6 tháng trước 380 6 tháng trước 379 6 tháng trước 378 6 tháng trước 377 6 tháng trước 376 6 tháng trước 375 6 tháng trước 374 6 tháng trước 373 6 tháng trước 372 6 tháng trước 371 7 tháng trước 370 7 tháng trước 369 7 tháng trước 368 7 tháng trước 367 7 tháng trước 366 7 tháng trước 365 7 tháng trước 364 7 tháng trước 363 7 tháng trước 362 7 tháng trước 361 7 tháng trước 360 7 tháng trước 359 8 tháng trước 358 8 tháng trước 357 8 tháng trước 356 8 tháng trước 355 8 tháng trước 354 8 tháng trước 353 8 tháng trước 352 8 tháng trước 351 8 tháng trước 350 8 tháng trước 349 8 tháng trước 348 8 tháng trước 347 8 tháng trước 346 8 tháng trước 345 9 tháng trước 344 9 tháng trước 343 9 tháng trước 342 9 tháng trước 341 9 tháng trước 340 9 tháng trước 339 9 tháng trước 338 9 tháng trước 337 9 tháng trước 336 9 tháng trước 335 9 tháng trước 334 9 tháng trước 333 10 tháng trước 332 10 tháng trước 331 10 tháng trước 330 10 tháng trước 329 10 tháng trước 328 10 tháng trước 327 10 tháng trước 325 10 tháng trước 326 10 tháng trước 324 10 tháng trước 323 10 tháng trước 322 10 tháng trước 321 10 tháng trước 320 10 tháng trước 319 11 tháng trước 318 11 tháng trước 317 11 tháng trước 316 11 tháng trước 315 11 tháng trước 314 11 tháng trước 313 11 tháng trước 312 11 tháng trước 311 11 tháng trước 310 11 tháng trước 309 11 tháng trước 308 1 năm trước 307 1 năm trước 306 1 năm trước 305 1 năm trước 304 1 năm trước 303 1 năm trước 302 1 năm trước 301 1 năm trước 300 1 năm trước 299 1 năm trước 298 1 năm trước 297 1 năm trước 296 1 năm trước 295 1 năm trước 294 1 năm trước 293 1 năm trước 292 1 năm trước 291 1 năm trước 290 1 năm trước 289 1 năm trước 288 1 năm trước 287 1 năm trước 286 1 năm trước 285 1 năm trước 284 1 năm trước 283 1 năm trước 282 1 năm trước 281 1 năm trước 280 1 năm trước 279 1 năm trước 278 1 năm trước 277 1 năm trước 276 1 năm trước 275 1 năm trước 274 1 năm trước 273 1 năm trước 272 1 năm trước 271 1 năm trước 270 1 năm trước 269 1 năm trước 268 1 năm trước 267 1 năm trước 266 1 năm trước 265 1 năm trước 264 1 năm trước 263 1 năm trước 262 1 năm trước 261 1 năm trước 260 1 năm trước 259 1 năm trước 258 1 năm trước 257 1 năm trước 256 1 năm trước 255 1 năm trước 254 1 năm trước 253 1 năm trước 252 1 năm trước 251 1 năm trước 250 1 năm trước 249 1 năm trước 248 1 năm trước 247 1 năm trước 246 1 năm trước 245 1 năm trước 244 1 năm trước 243 1 năm trước 242 1 năm trước 241 1 năm trước 240 1 năm trước 239 1 năm trước 238 1 năm trước 237 1 năm trước 236 1 năm trước 235 1 năm trước 234 1 năm trước 233 1 năm trước 232 1 năm trước 231 1 năm trước 230 1 năm trước 229 1 năm trước 228 1 năm trước 227 1 năm trước 226 1 năm trước 225 1 năm trước 224 1 năm trước 223 1 năm trước 222 1 năm trước 221 1 năm trước 220 1 năm trước 219 1 năm trước 218 1 năm trước 217 1 năm trước 216 1 năm trước 215 1 năm trước 214 1 năm trước 213 1 năm trước 212 1 năm trước 211 1 năm trước 210 1 năm trước 209 1 năm trước 208 1 năm trước 207 1 năm trước 206 1 năm trước 205 1 năm trước 204 1 năm trước 203 1 năm trước 202 1 năm trước 201 1 năm trước 200 1 năm trước 199 1 năm trước 198 1 năm trước 197 1 năm trước 196 1 năm trước 195 1 năm trước 194 1 năm trước 193 1 năm trước 192 1 năm trước 191 1 năm trước 190 1 năm trước 189 1 năm trước 188 1 năm trước 187 1 năm trước 186 1 năm trước 185 1 năm trước 184 1 năm trước 183 1 năm trước 182 1 năm trước 181 1 năm trước 180 1 năm trước 179 1 năm trước 178 1 năm trước 177 1 năm trước 176 1 năm trước 175 1 năm trước 174 1 năm trước 173 1 năm trước 172 1 năm trước 171 1 năm trước 170 1 năm trước 169 1 năm trước 168 1 năm trước 167 1 năm trước 166 1 năm trước 165 1 năm trước 164 1 năm trước 163 1 năm trước 162 1 năm trước 161 1 năm trước 160 1 năm trước 159 1 năm trước 158 1 năm trước 157 1 năm trước 156 1 năm trước 155 1 năm trước 154 1 năm trước 153 1 năm trước 152 1 năm trước 151 1 năm trước 150 1 năm trước 149 1 năm trước 148 1 năm trước 147 1 năm trước 146 1 năm trước 145 1 năm trước 144 1 năm trước 143 1 năm trước 142 1 năm trước 141 1 năm trước 140 1 năm trước 139 1 năm trước 138 1 năm trước 137 1 năm trước 136 1 năm trước 135 1 năm trước 134 1 năm trước 133 1 năm trước 132 1 năm trước 131 1 năm trước 130 1 năm trước 129 1 năm trước 128 1 năm trước 127 1 năm trước 126 1 năm trước 125 1 năm trước 124 1 năm trước 123 1 năm trước 122 1 năm trước 121 1 năm trước 120 1 năm trước 119 1 năm trước 118 1 năm trước 117 1 năm trước 116 1 năm trước 115 1 năm trước 114 1 năm trước 113 1 năm trước 112 1 năm trước 111 1 năm trước 110 1 năm trước 109 1 năm trước 108 1 năm trước 107 1 năm trước 106 1 năm trước 105 1 năm trước 104 1 năm trước 103 1 năm trước 102 1 năm trước 101 1 năm trước 100 1 năm trước 99 1 năm trước 98 1 năm trước 97 1 năm trước 96 1 năm trước 95 1 năm trước 94 1 năm trước 93 1 năm trước 92 1 năm trước 91 1 năm trước 90 1 năm trước 89 1 năm trước 88 1 năm trước 87 1 năm trước 86 1 năm trước 85 1 năm trước 84 1 năm trước 83 1 năm trước 82 1 năm trước 81 1 năm trước 80 1 năm trước 79 1 năm trước 78 1 năm trước 77 1 năm trước 76 1 năm trước 75 1 năm trước 74 1 năm trước 73 1 năm trước 71 - 72 1 năm trước 70 1 năm trước 69 1 năm trước 68 1 năm trước 67 1 năm trước 66 1 năm trước 65 1 năm trước 64 1 năm trước 63 1 năm trước 62 1 năm trước 61 1 năm trước 60 1 năm trước 59 1 năm trước 58 1 năm trước 57 1 năm trước 56 1 năm trước 55 1 năm trước 54 1 năm trước 53 1 năm trước 52 1 năm trước 51 1 năm trước 50 1 năm trước 49 1 năm trước 48 1 năm trước 47 1 năm trước 46 1 năm trước 45 1 năm trước 44 1 năm trước 43 1 năm trước 42 1 năm trước 41 1 năm trước 40 1 năm trước 39 1 năm trước 38 1 năm trước 37 1 năm trước 36 1 năm trước 35 1 năm trước 34 1 năm trước 33 1 năm trước 32 1 năm trước 31 1 năm trước 30 1 năm trước 29 1 năm trước 28 1 năm trước 27 1 năm trước 26 1 năm trước 25 1 năm trước 24 1 năm trước 23 1 năm trước 22 1 năm trước 21 1 năm trước 20 1 năm trước 19 1 năm trước 18 1 năm trước 17 1 năm trước 16 1 năm trước 15 1 năm trước 14 1 năm trước 13 1 năm trước 12 1 năm trước 11 1 năm trước 10 1 năm trước 9 1 năm trước 8 1 năm trước 7 1 năm trước 6 1 năm trước 5 1 năm trước 4 1 năm trước 3 1 năm trước 2 1 năm trước 1 1 năm trước

Nội dung

Thanh niên sống sót trong tận thế đến mấy trăm năm trong tương lai,xong bị con quái giết chết nhưng éo chết ngược lại trọng sinh quay về quá khứ,diễn biến thế nào thì đọc là biết

Đọc Truyện Mạt Thế Vi Vương

Xem truyện King Of Doom tiếng việt