Kengan Omega

Kengan Omega
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
NaN - 2 lượt đánh giá
Cập nhập
11 ngày trước

Danh sách chap

130 11 ngày trước 129 11 ngày trước 128 25 ngày trước 127 1 tháng trước 126 1 tháng trước 125 1 tháng trước 124 1 tháng trước 123 1 tháng trước 122 2 tháng trước 121 2 tháng trước 120 2 tháng trước 119 2 tháng trước 118 3 tháng trước 117 3 tháng trước 116 3 tháng trước 115 4 tháng trước 114 4 tháng trước 113 4 tháng trước 112 4 tháng trước 111 5 tháng trước 110 5 tháng trước 109 5 tháng trước 108 5 tháng trước 107 5 tháng trước 106 5 tháng trước 105 6 tháng trước 104 6 tháng trước 103 7 tháng trước 102.5 7 tháng trước 102 7 tháng trước 101 7 tháng trước 100 7 tháng trước 99 8 tháng trước 98 8 tháng trước 97 8 tháng trước 96 8 tháng trước 95 9 tháng trước 94 9 tháng trước 93 9 tháng trước 92 9 tháng trước 91 9 tháng trước 90 10 tháng trước 89 10 tháng trước 88 10 tháng trước 87 10 tháng trước 86 10 tháng trước 85 11 tháng trước 84 11 tháng trước 83 11 tháng trước 82 11 tháng trước 81 11 tháng trước 80 11 tháng trước 79 11 tháng trước 78 11 tháng trước 77 11 tháng trước 76 11 tháng trước 75 11 tháng trước 74 11 tháng trước 73 11 tháng trước 72 11 tháng trước 71 11 tháng trước 70 11 tháng trước 69 11 tháng trước 68 11 tháng trước 67 11 tháng trước 66 11 tháng trước 65 11 tháng trước 64 11 tháng trước 63 11 tháng trước 62 11 tháng trước 61 11 tháng trước 60 11 tháng trước 59 11 tháng trước 58 11 tháng trước 57 11 tháng trước 56 11 tháng trước 55 11 tháng trước 54 11 tháng trước 53 11 tháng trước 52 11 tháng trước 51 11 tháng trước 50 11 tháng trước 49 11 tháng trước 48 11 tháng trước 47 11 tháng trước 46 11 tháng trước 45 11 tháng trước 44 11 tháng trước 43 11 tháng trước 42 11 tháng trước 41 11 tháng trước 40 11 tháng trước 39 11 tháng trước 38 11 tháng trước 37 11 tháng trước 36 11 tháng trước 35 11 tháng trước 34 11 tháng trước 33 11 tháng trước 32 11 tháng trước 31 11 tháng trước 30 11 tháng trước 29 11 tháng trước 28 11 tháng trước 27 11 tháng trước 26 11 tháng trước 25 11 tháng trước 24 11 tháng trước 23 11 tháng trước 22 11 tháng trước 21 11 tháng trước 20 11 tháng trước 19 11 tháng trước 18 11 tháng trước 17 11 tháng trước 16 11 tháng trước 15 11 tháng trước 14 11 tháng trước 13 11 tháng trước 12 11 tháng trước 11 11 tháng trước 10 11 tháng trước 9 11 tháng trước 8 11 tháng trước 7 11 tháng trước 6 11 tháng trước 5 11 tháng trước 4 11 tháng trước 3 11 tháng trước 2 11 tháng trước 1 11 tháng trước

Nội dung

Kengan Ashura Phần 2. Tiếp tục câu chuyện sau khi giải đấu kết thúc.

Đọc Truyện Kengan Omega

Xem truyện tiếng việt