Đại Vương Tha Mạng

Đại Vương Tha Mạng
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
9.3 - 65 lượt đánh giá
Cập nhập
1 ngày trước

Danh sách chap

402 1 ngày trước 401 1 ngày trước 400 2 ngày trước 399 4 ngày trước 398 4 ngày trước 397 4 ngày trước 396 7 ngày trước 395 8 ngày trước 394 9 ngày trước 393 9 ngày trước 392 11 ngày trước 391 11 ngày trước 390 12 ngày trước 389 14 ngày trước 388 15 ngày trước 387 16 ngày trước 386 17 ngày trước 385 18 ngày trước 384 18 ngày trước 383 20 ngày trước 382 20 ngày trước 381 22 ngày trước 380 23 ngày trước 379 24 ngày trước 378 24 ngày trước 377 25 ngày trước 376 27 ngày trước 375 28 ngày trước 374 28 ngày trước 373 29 ngày trước 372 1 tháng trước 371 1 tháng trước 370 1 tháng trước 369 1 tháng trước 368 1 tháng trước 367 1 tháng trước 366 1 tháng trước 365 1 tháng trước 364 1 tháng trước 363 1 tháng trước 362 1 tháng trước 361 1 tháng trước 360 1 tháng trước 359 1 tháng trước 358 1 tháng trước 357 1 tháng trước 356 1 tháng trước 355 1 tháng trước 354 1 tháng trước 353 1 tháng trước 352 1 tháng trước 351 1 tháng trước 350 1 tháng trước 349 1 tháng trước 348 1 tháng trước 347 1 tháng trước 346 2 tháng trước 345 2 tháng trước 344 2 tháng trước 343 2 tháng trước 342 2 tháng trước 341 2 tháng trước 340 2 tháng trước 339 2 tháng trước 338 2 tháng trước 337 2 tháng trước 336 2 tháng trước 335 2 tháng trước 334 2 tháng trước 333 2 tháng trước 332 2 tháng trước 331 2 tháng trước 330 2 tháng trước 329 2 tháng trước 328 2 tháng trước 327 2 tháng trước 326 2 tháng trước 325 2 tháng trước 324 3 tháng trước 323 3 tháng trước 322 3 tháng trước 321 3 tháng trước 320 3 tháng trước 319 3 tháng trước 318 3 tháng trước 317 3 tháng trước 316 3 tháng trước 315 3 tháng trước 314 3 tháng trước 313 3 tháng trước 312 3 tháng trước 311 3 tháng trước 310 3 tháng trước 309 3 tháng trước 308 3 tháng trước 307 3 tháng trước 306 3 tháng trước 305 3 tháng trước 304 4 tháng trước 303 4 tháng trước 302 4 tháng trước 301 4 tháng trước 300 4 tháng trước 299 4 tháng trước 298 4 tháng trước 297 4 tháng trước 296 4 tháng trước 295 4 tháng trước 294 4 tháng trước 293 4 tháng trước 292 4 tháng trước 291 4 tháng trước 290 5 tháng trước 289 5 tháng trước 288 5 tháng trước 287 5 tháng trước 286 5 tháng trước 285 5 tháng trước 284 5 tháng trước 283 5 tháng trước 282 5 tháng trước 281 5 tháng trước 280 5 tháng trước 279 5 tháng trước 278 5 tháng trước 277 5 tháng trước 276 5 tháng trước 275 6 tháng trước 274 6 tháng trước 273 6 tháng trước 272 6 tháng trước 271 6 tháng trước 270 6 tháng trước 269 6 tháng trước 268 6 tháng trước 267 6 tháng trước 266 6 tháng trước 265 6 tháng trước 264 6 tháng trước 263 6 tháng trước 262 6 tháng trước 261 6 tháng trước 260 6 tháng trước 259 6 tháng trước 258 6 tháng trước 257 6 tháng trước 256 6 tháng trước 255 6 tháng trước 254 6 tháng trước 253 6 tháng trước 252 6 tháng trước 251 6 tháng trước 250 6 tháng trước 249 7 tháng trước 248 7 tháng trước 247 7 tháng trước 246 7 tháng trước 245 7 tháng trước 244 7 tháng trước 243 7 tháng trước 242 7 tháng trước 241 7 tháng trước 240 7 tháng trước 239 7 tháng trước 238 7 tháng trước 237 7 tháng trước 236 8 tháng trước 235 8 tháng trước 234 8 tháng trước 233 8 tháng trước 232 8 tháng trước 231 8 tháng trước 230 8 tháng trước 229 8 tháng trước 228 8 tháng trước 227 8 tháng trước 226 8 tháng trước 225 8 tháng trước 224 8 tháng trước 223 8 tháng trước 222 8 tháng trước 221 9 tháng trước 220 9 tháng trước 219 9 tháng trước 218 9 tháng trước 217 9 tháng trước 216 9 tháng trước 215 9 tháng trước 214 9 tháng trước 213 9 tháng trước 212 9 tháng trước 211 9 tháng trước 210 10 tháng trước 209 10 tháng trước 208 10 tháng trước 207 10 tháng trước 206 10 tháng trước 205 10 tháng trước 204 10 tháng trước 203 10 tháng trước 202 10 tháng trước 201 10 tháng trước 200 10 tháng trước 199 10 tháng trước 198 10 tháng trước 197 10 tháng trước 196 10 tháng trước 195 10 tháng trước 194 10 tháng trước 193 10 tháng trước 192 10 tháng trước 191 10 tháng trước 190 11 tháng trước 189 11 tháng trước 188 11 tháng trước 187 11 tháng trước 186 11 tháng trước 185 11 tháng trước 184 11 tháng trước 183 11 tháng trước 182 11 tháng trước 181 11 tháng trước 180 11 tháng trước 179 11 tháng trước 178 11 tháng trước 177 11 tháng trước 176 11 tháng trước 175 11 tháng trước 174 11 tháng trước 173 1 năm trước 172 1 năm trước 171 1 năm trước 170 1 năm trước 169 1 năm trước 168 1 năm trước 167 1 năm trước 166 1 năm trước 165 1 năm trước 164 1 năm trước 163 1 năm trước 162 1 năm trước 161 1 năm trước 160 1 năm trước 159 1 năm trước 158 1 năm trước 157 1 năm trước 156 1 năm trước 155 1 năm trước 154 1 năm trước 153 1 năm trước 152 1 năm trước 151 1 năm trước 150 1 năm trước 149 1 năm trước 148 1 năm trước 147 1 năm trước 146 1 năm trước 145 1 năm trước 144 1 năm trước 143 1 năm trước 142 1 năm trước 141 1 năm trước 140 1 năm trước 139 1 năm trước 138 1 năm trước 137 1 năm trước 136 1 năm trước 135 1 năm trước 134 1 năm trước 133 1 năm trước 132 1 năm trước 131 1 năm trước 130 1 năm trước 129 1 năm trước 128 1 năm trước 127 1 năm trước 126 1 năm trước 125 1 năm trước 124 1 năm trước 123 1 năm trước 122 1 năm trước 121 1 năm trước 120 1 năm trước 119 1 năm trước 118 1 năm trước 117 1 năm trước 116 1 năm trước 115 1 năm trước 114 1 năm trước 113 1 năm trước 112 1 năm trước 111 1 năm trước 110 1 năm trước 109 1 năm trước 108 1 năm trước 107 1 năm trước 106 1 năm trước 105 1 năm trước 104 1 năm trước 103 1 năm trước 102 1 năm trước 101 1 năm trước 100 1 năm trước 99 1 năm trước 98 1 năm trước 97 1 năm trước 96 1 năm trước 95 1 năm trước 94 1 năm trước 93 1 năm trước 92 1 năm trước 91 1 năm trước 90 1 năm trước 89 1 năm trước 88 1 năm trước 87 1 năm trước 86 1 năm trước 85 1 năm trước 84 1 năm trước 83 1 năm trước 82 1 năm trước 81 1 năm trước 80 1 năm trước 79 1 năm trước 78 1 năm trước 77 1 năm trước 76 1 năm trước 75 1 năm trước 74 1 năm trước 73 1 năm trước 72 1 năm trước 71 1 năm trước 70 1 năm trước 69 1 năm trước 68 1 năm trước 67 1 năm trước 66 1 năm trước 65 1 năm trước 64 1 năm trước 63 1 năm trước 62 1 năm trước 61 1 năm trước 60 1 năm trước 59 1 năm trước 58 1 năm trước 57 1 năm trước 56 1 năm trước 55 1 năm trước 54 1 năm trước 53 1 năm trước 52 1 năm trước 51 1 năm trước 50 1 năm trước 49.3 1 năm trước 49.2 1 năm trước 49.1 1 năm trước 48 1 năm trước 47 1 năm trước 46 1 năm trước 45 1 năm trước 44 1 năm trước 43 1 năm trước 42 1 năm trước 41 1 năm trước 40 1 năm trước 39 1 năm trước 38 1 năm trước 37 1 năm trước 36 1 năm trước 35 1 năm trước 34 1 năm trước 33 1 năm trước 32 1 năm trước 31 1 năm trước 30 1 năm trước 29 1 năm trước 28 1 năm trước 27 1 năm trước 26 1 năm trước 25 1 năm trước 24 1 năm trước 23 1 năm trước 22 1 năm trước 21 1 năm trước 20 1 năm trước 19 1 năm trước 18 1 năm trước 17 1 năm trước 16 1 năm trước 15 1 năm trước 14 1 năm trước 13 1 năm trước 12 1 năm trước 11 1 năm trước 10 1 năm trước 9 1 năm trước 8 1 năm trước 7 1 năm trước 6 1 năm trước 5 1 năm trước 4 1 năm trước 3 1 năm trước 2 1 năm trước 1 1 năm trước

Nội dung

Sau khi linh khí hồi phục, mọi người chắt chiu từng tơ linh khí, chỉ có Lữ Thụ, dựa vào hệ thống điểm cảm xúc tiêu cực , oán hận người khác là trở nên mạnh hơn! Cậu ta chỉ muốn bảo vệ em gái, nhưng mà thời kì lũ lụt khó có thể tránh khỏi, chỉ đành..... tiện oán hận người khác , trở nên mạnh hơn! Vậy thì , chuẩn bị xong chưa, Lữ Thụ "Đại Ma Vương " tới đây

Đọc Truyện Đại Vương Tha Mạng

Xem truyện tiếng việt